Achterstelling Vlaamse Rand blijkt duidelijk uit alle cijfers

29 April 2014

De Vlaamse oppositiepartijen Open Vld en Groen maakten een evaluatie van het beleid van de Vlaamse regering in de Vlaamse Rand. "De Vlaamse regering en in het bijzonder de minister van de Vlaamse Rand Bourgeois (N-VA) hield zich de voorbije legislatuur vooral bezig met symbooldossiers zoals het subsidiëren van reuzenstoeten, toneelopvoeringen enz. Niet onbelangrijk, maar de echte problemen in de Rand, zoals het aanpakken van de toenemende werkloosheid, de capaciteitsproblemen en de grote inhoudelijke uitdagingen in het onderwijs, de historische achterstand op vlak van de welzijnsvoorzieningen, de uitdagingen op het vlak van integratie, en het dichtslibben van de wegen en snelwegen in de Vlaamse Rand werden niet of nauwelijks aangepakt. Integendeel de Vlaamse Rand werd dikwijls stiefmoederlijk behandeld als het over extra middelen voor de Vlaamse Rand ging," aldus Jo de Ro, Vlaams parlementslid en schepen van Vilvoorde, 3de plaats Vlaams parlement voor Open Vld en An Moerenhout, 2de plaats Vlaams parlement voor Groen. Groen en Open Vld pleiten voor meer middelen voor de Vlaamse Rand, en voor structureel overleg tussen de Vlaamse regering en de lokale besturen uit de Rand, en tussen de Vlaamse en de Brusselse regering. Ook zijn Groen en Open Vld er voorstander van dat de minister van de Rand ook écht uit de Vlaamse Rand of uit Vlaams-Brabant afkomstig is.  "De stijgende werkloosheidscijfers, zeker op vlak van jeugdwerkloosheid, in Halle-Vilvoorde zijn in stijgende lijn. De voorbije twee jaar vermeerderde het aantal met 2.238 werklozen, wat het totale aantal op 17.648 werklozen brengt. Hand in hand met de hoogte van het percentage jeugdwerkloosheid stijgen ook de cijfers op het gebied van ongekwalificeerde uitstroom. Eén op zeven jongeren stroomt het onderwijs uit zonder diploma. In Vilvoorde vormt dat zelfs een op vijf jongeren die de schoolbanken vroegtijdig verlaten," aldus An Moerenhout (Groen). Ook op vlak van onderwijs toont het beleid in de Vlaamse Rand grote tekorten. "Zo zijn er onvoldoende middelen gegaan naar de dreigende capaciteitsproblemen in de Rand. Dit dreigt de komende jaren een groot probleem te worden, niet enkel in het basisonderwijs, maar ook in het secundair onderwijs dreigen er grote tekorten te ontstaan," zegt Jo De Ro (Open Vld)

 De Vlaamse Rand torst het grootste fileleed van gans Vlaanderen. "Er werden geen oplossingen uitgewerkt om het fileleed in onze regio te milderen. Integendeel de Vlaamse regering plant momenteel allerhande grootschalige projecten, zonder echt rekening te houden met de gevolgen voor de mobiliteit in de Rand, zoals het grootschalige winkelcomplex Uplace," meent Moerenhout (Groen). "Daarnaast begon deze Vlaamse regering aan haar termijn in de wetenschap dat onze provincie en de Vlaamse Rand in het bijzonder een historische achterstand op zowat alle welzijnsvoorzieningen. In 2012 maakte de provincie Vlaams-Brabant een stand van zaken op over de welzijnsvoorzieningen. Daaruit blijkt duidelijk dat de achterstand nog vergroot is i.p.v. dat er een inhaalbeweging zou gebeurd zijn," aldus De Ro.

 Open Vld en Groen pleiten in de eerste plaats voor meer middelen. "De middelen moeten in verhouding staan tot de problemen. In de Rand zijn de problemen even hoog als in andere steden, maar worden er alsnog minder middelen voor voorzien. Een oplossing kan zijn om Vilvoorde als centrumstad te erkennen," vindt De Ro. "Bovendien zou het ook helpen indien de minister van de Rand, wat nu minister Bourgeois is, een persoon uit de Rand of minstens uit Vlaams-Brabant is. Hij zal meer voeling hebben met de problemen in onze regio, en zal meer aandacht schenken aan deze bevoegdheid," aldus Moerenhout. Beide pleiten er ook voor om vanaf de volgende legislatuur structureel overleg in te leggen tussen de Vlaamse regering en de lokale besturen uit de Rand, en tussen de Vlaamse en de Brusselse regering. "Op deze manier kunnen projecten met grensoverschrijdende gevolgen beter gecoördineerd worden."