Begeleiding op komst voor de gemeenten met hoog kinderarmoedecijfer

27 Februari 2014

Begeleiding op komst voor de gemeenten met hoog kinderarmoedecijfer

Het budget van minister van armoedebestrijding I.Lieten, 4,5 miljoen euro dat verdeeld wordt over 70 Vlaamse gemeenten is bedoeld als "structurele " hulp voor de "kinderarmoede", hoewel het steunbedrag hiervoor veel te klein is. In zullen er

Vlaams-Brabant 17 gemeenten gesubsidieerd worden om in samenwerking met OCMW , welzijnsorganisaties en diensten waar armen het woord nemen, tegemoet te komen aan de aanwezige kinderarmoede. Mijn eigen stad Tienen krijgt hiervoor 54 000 euro, een gering bedrag gezien de armoedeproblematiek.(14,5 % van alle geboorten zijn baby's uit een kansarm gezin)

Door vvsg(vereniging Vlaamse steden en gemeenten) zal een "lerend netwerk" worden opgezet over de 70 gemeenten heen.

Mijn bezorgdheid als provincieraadslid draait rond deze samenwerking en wie de regierol zal verzekeren.

Op 25 februari stelde ik aan de deputatie hierover een mondelinge vraag en kreeg antwoord van gedeputeerde voor armoede K.Jiroflée.

Blijkt dat onze provincie samen met vvsg de coördinatie zal waarnemen. De reeds bestaande hulp aan gemeenten wat betreft kinderarmoede, gaat hiermee uitbreiden aldus de gedeputeerde. Er zullen provinciale bijeenkomsten komen, maar ook regionaal overleg en individuele steun aan gemeenten indien dit nodig mocht blijken.

De gemeenten zullen met al hun vragen terecht kunnen bij de provinciale ambtenaren en 4 à 6 keer per jaar zal er een overleg zijn met de provincie, al naargelang de behoefte.

Ook op Vlaams niveau zal er overleg zijn.

Het lijkt mij allemaal in orde op voorwaarde dat de stedelijke openbare-en privaatinstellingen werkelijk in staat zullen zijn om samen aan tafel te gaan zitten, wat een voorwaarde is voor deze subsidiëring.

OCMW, gemeente, welzijnsinstellingen en diensten waar armen het woord nemen, moeten samen op één lijn zitten met de neus in dezelfde richting.

Voor sommige gemeenten zal dit zeer moeilijk liggen. Vandaar dat ik de extra steun van de provincie in deze wel apprecieer.

Op mijn vraag naar "integrale" aanpak van de kinderarmoede binnen gans het pakket van provinciale beleidsdomeinen, kreeg ik van gedeputeerde Jiroflée een positief antwoord. Onderwijs, gezondheid, wonen, welzijn, het zijn enkele voorbeelden van terreinen waarop men eveneens zal alert zijn voor (kinder)armoede.

Van een echte "armoedetoets" bij elke provinciale beslissing is er (nog) geen sprake aldus de gedeputeerde. Dit ligt administratief zeer zwaar meldt zij, maar de weg zou nog open liggen.......

Sociale planning, netwerkvorming en impulsbeleid behoren tot de taak van de provincie in deze materie.

De provincie bewijst hier dat haar politiek niveau inderdaad "complementair" is.

Een positie dichtbij de gemeente en toch ver genoeg verwijderd om een overzicht te hebben en samenwerking te bewerkstelligen. 

(Kinder)armoede verdient een integrale en doortastende aanpak!

Ook al zijn deze budgetten klein, en kan men moeilijk spreken van een "structurele"aanpak, de verplichting tot samen zitten en samen denken is een positief punt. De opvolging en begeleiding door de provincie en vvsg geeft zeker meer kansen op succes.

Hier leest u mijn vraag aan gedeputeerde Jiroflée

Bernadette Stassens,

provincieraadslid Groen   

tel.0495/41 50 02