De provincie lift je jeugdbeleid

08 April 2014

Nieuw speelterrein in Veltem-Beisem met inspraak van jongeren. Voorbeeld van provinciaal begeleidingstraject De gemeente Herent legde in het Binnenhof in Veltem-Beisem een nieuw speelterrein aan. Het project wordt uitgevoerd met de inhoudelijke en financiële steun van de provincie Vlaams-Brabant omdat ze ruimte voor jeugd belangrijk vindt. Daarom ontwikkelde de provincie specifieke begeleidingstrajecten voor gemeentelijke jeugdprojecten. Het speelterrein Binnenhof ligt in het centrum van Veltem-Beisem, naast de speelplaats van de gemeenteschool en vlakbij een kinderdagverblijf en een afdeling van de buitenschoolse kinderopvang die tijdens de zomervakantie door de gemeentelijke vakantiewerking ingenomen wordt.

De gemeente Herent liet door Kind en Samenleving een beleidsplan Jeugdinfrastructuur opmaken. Hierin werd een ruimtelijke visie voor het speelruimtebeleid opgenomen. De gemeente Herent streeft naar een gedragen speelruimtebeleid en wil kinderen, ouders en buren dan ook betrekken bij dit beleid. Ze voerden daarom zelf een participatietraject uit met de betrokkenen. Kinderen, tieners en buurtbewoners kwamen aan bod.

Voor de realisatie van het speelterrein gaf de provincie dan een investeringssubsidie van 5.000 euro.

'Want door kinderen en jongeren te betrekken bij de inrichting van speelterreinen wordt er op een gezonde en doordachte manier geïnvesteerd in ruimte voor de jeugd', zegt Luc Robijns, gedeputeerde voor jeugd.

Bovendien past dit project in het kader van het nieuwe provinciale jeugdbeleid. De provincie Vlaams-Brabant lanceerde onlangs begeleidingstrajecten voor lokale besturen onder het motto 'De provincie LIFT je jeugdbeleid'.

'Op de agenda van de gemeente staan er heel wat thema's die een impact hebben op het leven van kinderen en jongeren. We selecteerden vijf thema's waarvoor lokale besturen kunnen intekenen op een begeleidingstraject voor inspiratie en ondersteuning. We vertrekken steeds vanuit een analyse van de specifieke lokale situatie om van daaruit het verdere verloop van de trajecten uit te tekenen. 'We trekken hierbij uitdrukkelijk de kaart van maatwerk. Op deze manier hopen we dat de resultaten van de trajecten ook op langere termijn zullen doorwerken', zegt Luc Robijns, gedeputeerde voor jeugd.

Voor volgende vijf thema's biedt de provincie begeleidingstrajecten aan:

  • 'Kinderen en cultuur' wil zo veel mogelijk kinderen de kans geven om kennis te maken cultuur.
  • 'Tienercultuur' laat de lokale jeugddienst expertise opdoen over tieners en hun cultuur en geeft een aanzet om ermee aan de slag te gaan.
  • 'Inclusieve speelpleinen' laat maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren de mogelijkheid om te participeren aan het jeugdwerk.
  • 'Jeugdruimte' stimuleert het gemeentebestuur om samen met de doelgroep en andere betrokkenen werk te maken van ruimte voor kinderen en jongeren.
  • 'Jeugdparticipatie en communicatie' wil jeugddiensten de kans bieden om stevig werk te maken van hun participatie- en/of communicatiebeleid.

De gemeente krijgt begeleiding op maat door een deskundige organisatie in nauw overleg met de provinciale jeugddienst. De investering in de projecten gebeurt door de gemeente, de begeleiding wordt door de provincie vergoed. Enkel voor het traject rond jeugdruimte en voor het traject kinderen en cultuur kan is er een investering en een tussenkomst in de programmatiekosten door de provincie.

Vlaams-Brabantse gemeentebesturen kunnen hun kandidatuur indienen voor één of meerdere begeleidingstrajecten op maat tegen uiterlijk 25 april.

Meer info: www.vlaamsbrabant.be/lift