Vlaams-Brabant geeft negatief advies voor Uplace

28 April 2015

Vlaams-Brabant geeft negatief advies voor Uplace

De provincieraad van Vlaams-Brabant, bestaande uit een coalitie van Groen, CD&V, open VLD en sp.a, bracht een negatief advies uit over het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening van het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel en aansluitende open ruimtegebieden' voor het reconversiegebied Vilvoorde-Machelen. Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) omvat het gebied dat gelegen is tussen de Luchthavenlaan in Vilvoorde, de Woluwelaan, de gewestgrens in het zuiden en het zeekanaal Brussel-Schelde. De Raad van State vernietigde het oorspronkelijke GRUP voor dit gebied wegens een reeks mobiliteitsbezwaren. Met dit plan wil de Vlaamse regering de weg vrijmaken voor de realisatie van het Uplace-project.Vlaanderen houdt geen rekening met nieuwe visie op Noordrand

Het GRUP werd slechts gedeeltelijk aangepast ten opzichte van het plan dat in 2011 definitief vastgesteld werd. En zonder rekening te houden met de fors gewijzigde visie op dit gebied.

De provincie Vlaams-Brabant, de betrokken gemeenten, de Vlaamse overheden zoals Ruimte Vlaanderen, de Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij (OVAM) en de  Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) maakten sinds 2011 werk van een nieuwe visie voor dit gebied. Met als resultaat het territoriaal actieprogramma voor de Noordrand dat volgende maand klaar is. Deze studie omvat een nieuwe langetermijnvisie voor de noordelijke rand van Brussel.

Uplace brengt sanering bodemverontreiniging in het gedrang

De provincie Vlaams-Brabant heeft in 2008 een Masterplan opgemaakt voor de volledige bedrijvenzone waarin Uplace gelegen is. Doordat het Uplace-project bijna de volledige oppervlakte voor handelsactiviteiten in zal nemen, wordt een zware hypotheek gelegd op de sanering en reconversie van de rest van het gebied.  Bodemonderzoeken hebben aangetoond dat de zones rond de Kerklaan en de stationsomgeving van Vilvoorde het zwaarst verontreinigd zijn en het grootste risico hebben op verspreiding via het grondwater. Het terrein van Uplace is weliswaar gesaneerd maar kende zeker niet dezelfde verontreinigingsproblematiek.
Door de ontwikkelingsmogelijkheden in de overige zones te beperken en niet te raken aan het bouwprogramma voor Uplace komt de reconversie van de zwaar verontreinigde en strategisch gelegen gebieden in het gedrang. Bovendien schendt de Vlaamse regering een aantal fundamentele beginselen van behoorlijk bestuur. Van een gelijkwaardige behandeling van alle grondeigenaars in dit gebied is nu immers geen sprake meer.

Uplace zorgt voor nog meer files

De Vlaamse regering verwijst in haar beslissing naar een Antea-rapport van januari 2015 waarin de mobiliteitseffecten bestudeerd werden. Dit rapport baseert zich op een aantal onjuistheden en veronderstellingen.

Maar dit rapport berust op een aantal onjuistheden en veronderstellingen. We betwijfelen dan ook sterk dat het programma van het reconversiegebied 'geen aanzienlijk negatieve effecten heeft op de doorstroming van het lokaal wegennet' en bovendien 'een beperkte bijdrage heeft in de totale intensiteiten op het hoofdwegennet.

De Vlaamse regering heeft in de plannen de vergunning van het station Kerklaan en garanties voor een hoogfrequente pendelbusverbinding tussen de luchthaven en Vilvoorde als voorwaarde voor de aflevering van vergunningen ingeschreven.
Maar om daadwerkelijk de omslag te maken naar het openbaar vervoer is er meer nodig. Zo moet de kwaliteit van het openbaar vervoer sterk verbeterd worden en moeten er ook randvoorwaarden voor parkeren in het plan opgenomen worden.

Het openbaar onderzoek loopt nog tot en met 18 mei 2015.