Provincie Vlaams-Brabant maakt liever geen windplan

07 April 2012

Provincie Vlaams-Brabant maakt liever geen windplan

Bernadette Stassens, provincieraadslid voor Groen, peilde voor de derde maal naar de beleidsplannen van de deputatie i.v.m. windenergie en andere energiebronnen. Terwijl de provincie aanvankelijk wel van plan was om zich te buigen over een eigen visie rond windenergie, heeft de deputatie, bij monde van gedeputeerde J.P.Olbrechts, tijdens de provincieraad van dinsdag 27 maart bevestigd dat er geen provinciaal windplan bestaat en komt. De provincie wil zich baseren op het Vlaamse windplan met al de besluiten hieromtrent.

Slechts 2,2 % van onze provincie zou zeker kunnen aanvaard worden als mogelijk bouwterrein voor windturbines( op industriegrond bv.)

75 % van de grond is sowieso niet geschikt voor windmolens.(bouwgrond en natuurgebied)

De gedeputeerde verwees ook naar het nieuw besluit van VLAREM II waardoor er vanaf 31 maart niet meer wordt gekeken naar de 250 m afstandsregel maar nu de decibels doorslaggevend zullen zijn en de slagschaduw zeer duidelijk is gereglementeerd op een max. aantal uren per jaar en per dag.

De deputatie is van mening dat deze regelgeving voldoende is en wenst "elk dossier op een positieve manier te behandelen". Hiervoor doet zij beroep op 17 administraties die deel uitmaken van een interdepartementale windwerkgroep.

Groen, bij monde van Bernadette Stassens,provincieraadslid wil vooral vermijden dat de projectontwikkelaars enkel "bij toeval "een milieuvergunning zouden verkrijgen en de deputatie dus best wat meer richtlijnen ter beschikking stelt.

Vlaams-Brabant is erg dichtbevolkt en bevat  verschillende luchtverkeersgebieden. Er moet zeer voorzichtig worden omgegaan met de open ruimten zodat groene energie in onze provincie toch aan bod kan
komen. Een beetje zoeken naar de gaten.......

in bijlage vind je de notulen van deze  interpellatie in de provincieraad