Groen gematigd tevreden met definitieve vaststelling SPEK Londerzeel

18 December 2020

Groen gematigd tevreden met definitieve vaststelling SPEK Londerzeel

Groen gematigd tevreden met definitieve vaststelling SPEK Londerzeel: amendement moet overlast inzake mobiliteit en nachtlawaai voorkomen. In het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen werd Londerzeel al in 2003 als specifiek economisch knooppunt (SPEK) aangeduid vanwege de belangrijke rol binnen de economische structuur van Vlaanderen. Voor een specifiek economisch knooppunt moet de provincie Vlaams-Brabant de regionale bedrijventerreinen afbakenen en inrichten. Voor Londerzeel werd veertig hectare aan bijkomende ruimte voor bedrijvigheid gezocht en het Provinciaal Ruimtelijk UitvoeringsPlan (PRUP) Speficiek economisch knooppunt Londerzeel -deelplan Eeckhout, gedeeltelijk op de oude site van het bedrijf Stone, is er met een kleine 9 hectare een deel van. Leen Van Aken: “Op de provincieraad van 15 december 2020 ligt de definitieve vaststelling van het PRUP – deelplan Eeckhout voor. Het ontwerp voor dat plan was veelbelovend: een groene buffer opgaand over 30 meters tot een hoogte van 6 meter en met een geluidsmuur van nog eens 2 meter erop. Binnenin in de berm kunnen nog eens bedrijven ondergebracht worden. De afstand tot de tuinen werd hierdoor echter teruggeschroefd tot slechts 15 meters. Om te garanderen dat deze kleine afstand de leefbaarheid van de buurt hypothekeert, moet gegarandeerd worden dat hier enkel kleine regionale bedrijven komen. In het huidige plan wordt geluidsisolatie prioritair gesteld en worden alle gebouwen tot 15 meter naast de wal in hoogte beperkt. We konden bij de opmaak van het plan ook bekomen dat er op het terrein pas kan gebouwd worden als de buffer eerst volledig is aangelegd.” Groen is tevreden dat er heel wat aanpassingen werden gedaan om aan de bekommernissen van de talrijke bewoners naast het terrein tegemoet te komen. Er waren maar liefst 87 bezwaren van direct omwonenden. Als gevolg hiervan  werd ook de mogelijke hoeveelheid verharding aangepast. Leen Van Aken: “Anderzijds betreuren we dat  het mobiliteitsaspect, toch cruciaal om de omgeving leefbaar te houden, niet verder kritisch werd gekeken. Ondanks een negatief advies van het departement mobiliteit en openbare werken van Vlaanderen, houdt de provincie Vlaams-Brabant geen enkele rekening met de al oververzadigde A12 en de belasting op de woonwijken Pilatusveld, Eeckhout en Mechelsestraat. Het doortrekken van de Ventweg, zoals ook de gemeente Londerzeel vraagt, had nochtans een oplossing kunnen bieden. Er was hier wel degelijk een veel leefbaarder oplossing mogelijk.” Op de provincieraad van Vlaams-Brabant van 15 december 2020 diende Groen een amendement in om alsnog de grote distributiebedrijven van het kleine regionale bedrijventerrein te houden en ook het nachtlawaai voor de buurt te verhinderen. Leen Van Aken: “Ons amendement werd met 9 stemmen voor en 5 onthoudingen en 20 tegenstemmen op 34 niet weerhouden. We betreuren dit uiteraard.”