Verslag provincieraad 30 april 2024

12 Mei 2024

Verslag provincieraad 30 april 2024

Op 30 april ging de derde provincieraad van 2024 door. Groen stelde fundamentele vragen bij het mislopen van de omgevingsvergunning voor AB Inbev en bij het uitblijven van de realisatie van een dierenasiel in Vlaams-Brabant. Voor Groen moet zwemmen in de provinciedomeinen mogelijk blijven. Extra waterspeelplekken zijn volgens Tie Roefs zeker bespreekbaar, eens de zweminfrastructuur in de drie provinciedomeinen van Kessel-Lo, Diest en Huizingen verwezenlijkt is.

Naar maandelijkse gewoonte opent de provincieraad met mondelinge vragen. Vanuit de Groen-fractie werden ook ditmaal drie zulke vragen gesteld.

De eerste mondelinge vraag betreft de omgevingsvergunning van het Leuvense bedrijf AB Inbev. “Op 11 juni 2021 vroeg AB Inbev een omgevingsvergunning aan om de bestaande uitbating in Leuven verder te zetten. Die uitbating bestaat enerzijds uit de grondwaterwinningen voor de bierproductie en anderzijds uit de hernieuwing en uitbreiding van de globale brouwerijsite,” vertelt Tie Roefs, fractievoorzitter van Groen. “Een omwonende vroeg echter de vernietiging van deze omgevingsvergunning bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.” Dit is waar het schoentje knelt. Tijdens de behandeling van het dossier stelde de Raad immers zelf een onwettigheid vast: de provincie had destijds de wettelijke termijnen niet gerespecteerd en dus te laat beslist over de aanvraag. “Onze vraag is hoe dit kon gebeuren? Hoe slaagde het provinciebestuur van Vlaams-Brabant erin om de deadlines niet te respecteren? Is dit nog het geval voor andere dossiers? En hoe zal het bestuur ervoor zorgen dat dit niet opnieuw gebeurt?” Vanuit de Vooruit-fractie kwam een gelijkaardige vraag.

De deputatie schuift de verantwoordelijkheid van zich af. Volgens hen zouden de termijnen voor interpretatie vatbaar zijn en had AB Inbev een onvolledig dossier ingediend. Tie interpelleert: “Ik hoor dus dat de verantwoordelijke instantie geen schuld of blamage treft, maar de deputatie heeft wel degelijk een wettelijke termijn overschreden?” Gedeputeerde Dehaene (CD&V) antwoordt dat het verschil in interpretatie gaat over wanneer de termijn begint te lopen. De Raad voor Vergunningsbetwistingen zou hun rechtspraak vorig jaar herzien hebben. “De administratie moet de tijd krijgen om deze nieuwe interpretatie te implementeren,” zegt hij. Tie Roefs en Louis Tobback (Vooruit) bevestigen elkaar: er is door ons nooit met de vinger gewezen naar de administratie. De verantwoordelijkheid ligt bij de deputatie zelf. Ze hopen dat AB Inbev niet in een vacuüm tussen twee omgevingsvergunningen terechtkomt door deze misstap.

Beestig Goe Bezig

De tweede mondelinge vraag is eveneens afkomstig uit de Groenfractie en wordt ook gesteld door Tie. De vraag gaat over dierenwelzijn in de provincie. “In de vorige legislatuur, lopende van 2012 tot 2018, beslisten we om voortaan een ambtenaar dierenwelzijn op A-niveau aan te stellen. Deze persoon zou verantwoordelijk zijn voor het provinciaal steunpunt dierenwelzijn en zou de beslissing om een provinciaal overleg dierenwelzijn te organiseren, uitvoeren. Voor deze legislatuur, 2018 tot 2024, rekenden we op investeringen in minstens één dierenasiel. Al in 2018 was bekend dat er in Vlaams-Brabant onvoldoende opvangmogelijkheid voor dieren voorhanden is. Op dit ogenblik zijn verschillende gemeenten vragende partij om te investeren in een dierenasiel en willen ze de krachten bundelen.” Concreet zou Groen graag weten of de provincie ook een rol zal spelen in de realisatie van één of meerdere Vlaams-Brabantse dierenasielen. Ondersteunt ze de wens van de Vlaams- Brabantse gemeenten en, zo ja, op welke manier zal ze haar steun dan concretiseren? Welke concrete plannen liggen voor? Welke middelen worden voorzien in respectievelijk het westelijk (Halle-Vilvoorde) en het oostelijk gedeelte (Leuven) van onze provincie?

"Al in 2018 was bekend dat er in Vlaams-Brabant onvoldoende opvangmogelijkheid voor dieren voorhanden is. Op dit ogenblik zijn verschillende gemeenten vragende partij om te investeren in een dierenasiel en willen ze de krachten bundelen. Groen stelt vragen bij het uitblijven van de realisatie van één of meerdere Vlaams-Brabantse dierenasielen."

De deputatie bevestigt dat er in het oostelijk gedeelte van Vlaams-Brabant een steeds nijpender tekort aan dierenopvang merkbaar is. De provincie kijkt momenteel met verschillende gemeenten, waaronder Aarschot, of het mogelijk is om een nieuw asiel op te richten. De provincie treedt op als coördinator om geïnteresseerde partijen bijeen te brengen. Ruimtelijke ordening blijft echter een groot obstakel volgens de gedeputeerde. Eind 2023 werd er een nieuw investeringsregelement opgesteld dat op 1 januari 2024 in werking trad. Op basis van dit reglement zou men tot 150 000 euro aan subsidies kunnen krijgen voor het oprichten van een asiel. Er zijn echter nog geen aanvragen gebeurd, ondanks de mogelijkheid tot subsidies. Op dit moment is er een vraag rondgaande naar welke gemeenten het zien zitten om een intergemeentelijk opvangcentrum op te richten. Voorlopig staat de teller op vier gemeenten. Tie vraagt hoe het komt dat er nog steeds geen nieuwe aanvragen zijn binnengekomen. “De provincie treedt tegelijkertijd op als coördinator én ze biedt subsidies aan. Als we dan nog geen aanvragen binnenkrijgen, dan zit er misschien ruis op de communicatie naar de gemeenten toe?” Volgens gedeputeerde Coppens (N-VA) ligt het probleem niet daar, maar wel in het vinden van geschikte vrijwilligers en een geschikte plaats om een asiel te bouwen.

Vraag fietspad Provinciaal DomeinFietspad Vijverlaan-1 mei-laan Mei 2022

De derde mondelinge vraag van Groen gaat over het nieuwe fietspad in het provinciaal domein van Kessel-Lo. “De werken aan het ‘nieuwe fietspad’ tussen de Vijverlaan enerzijds en de Eénmeilaan anderzijds lijken goed gevorderd,” begint Tie. “Ik vraag me af wanneer het fietspad helemaal klaar zal zijn en wanneer het wordt geopend. Zullen de provincieraadsleden worden uitgenodigd voor deze opening?” De deputatie bevestigt dat de werken relatief vlot verlopen, ondanks de regen van de laatste weken. “Fluvius is nu de verlichtingspalen aan het plaatsen. Daarna zal er nog een finale check plaatsvinden om te kijken of alles is uitgevoerd conform de afspraken. Deze check staat gepland op 16 mei. De officiële opening gebeurt op 27 mei en zijn alle raadsleden uitgenodigd (wat in de feiten vaak niet gebeurt). Het gaat immers om een grote investering.”

Nadat alle mondelinge vragen beantwoord zijn, kan de rest van de agenda overlopen worden. Het belangrijkste agendapunt, voorstel nr. 6, behelst de provinciale zwembaden. De provincie Vlaams-Brabant heeft twee provinciale domeinen in Kessel-Lo en Diest die, tot op heden, een vorm van zwemgelegenheid aanbieden. In het domein in Huizingen werd de zweminfrastructuur in 2022 gesloten. Sinds maart 2022 is er veel gediscussieerd over de toekomst van de provinciale zwembaden, en sinds september 2023 is een studie lopende naar de toekomst. De resultaten van de eerste fase van deze studie moeten het mogelijk maken de verschillende opties – vernieuwbouw (scenario 1), nieuwe zwembaden (scenario 2), zwemvijvers (scenario 3) en waterspeelelementen (scenario 4) – realistisch in te schatten. Op de provincieraad van 19 april ligt een voorstel ter stemming waarin per domein twee toekomstbeelden worden gekozen. Deze toekomstbeelden zullen in de tweede fase van de studie rond waterrecreatie, in de volgende legislatuur, verder worden uitgewerkt.

Toekomstscenario Kessel-Lo zwemrecreatieToekomstscenario zwemrecreatie Kessel-LoWij willen zwemmen Groen

Wat betreft de Halve Maan in Diest, stelt het provinciebestuur voor dat onderzocht wordt hoe er een combinatie gemaakt kan worden van alle scenario’s. In Huizingen wordt geopteerd voor onderzoek naar scenario 2, een nieuw zwembad op een andere locatie dan het oude zwembad, en scenario 4, de waterspeelelementen. In Kessel-Lo, tenslotte, bekijkt men eveneens de mogelijkheid van scenario 2 in combinatie met scenario 4. Een nieuw zwembad zou kunnen op de huidige evenementenweide terwijl waterspeelelementen zouden kunnen gerealiseerd worden op de plaats waar het zwembad nu ligt. Een studie naar scenario 3, een realisatie van een zwemvijver op, bijvoorbeeld, de overstromingsgevoelige plek van het huidige zwembad, wordt helaas niet weerhouden om verder te bestuderen.

Groen bevestigt waar ook Vooruit van overtuigd is: “Mensen willen zwemmen, dit komt ook naar voren in de bevragingen. Waarom moeten we dan voor elk van de drie domeinen scenario 4 over de waterspeelelementen weerhouden, ook al wil niemand ze als alternatief voor de zweminfrastructuur?” In maart 2022 vernam de provincieraad via de pers en bij monde van de verantwoordelijke gedeputeerde Schevenels (Open VLD) dat de deputatie de bestaande provinciale zwembaden zou sluiten en vervangen door waterspeelplekken. Na hevig verweer vanuit Groen die de oppositie in de provincieraad verenigde, werd besloten om eerst een studie uit te voeren. De oppositie vreest nu dat de gedeputeerden van deze meerderheid (N-VA, CD&V en Open VLD) gewoon opnieuw voor waterspeelplekken zullen kiezen, als dezelfde meerderheid blijft bestaan na de verkiezingen van 13 oktober 2024. Vooruit diende in dit verband een amendement in bij het voorstel.

“Wij zijn voor zwemmen, niet tegen spelen. Het scenario waarin de zwembaden verdwijnen om plaats te maken voor waterspeelplekken, mag in geen geval hernomen worden. Daar zijn we het allemaal over eens. Extra waterspeelplekken zijn zeker bespreekbaar wanneer de grotere zweminfrastructuur verwezenlijkt is.”

Tie Roefs stelt: “Wij zijn voor zwemmen, niet tegen spelen. Het scenario waarin de zwembaden verdwijnen om plaats te maken voor waterspeelplekken, mag in geen geval hernomen worden. Daar zijn we het allemaal over eens. Extra waterspeelplekken zijn zeker bespreekbaar wanneer de grotere zweminfrastructuur verwezenlijkt is.” De Groenfractie sluit zich zo aan bij de bezorgdheid van ruimere oppositie dat de zwembaden uiteindelijk toch plaats zullen moeten ruimen voor waterspeelplekken. Dit is het scenario dat in maart 2022 ook voor lag en waar veel kritiek op kwam vanuit de raad en de ruimere bevolking van Vlaams-Brabant.

Tie zetelt ook in de gemeenteraad van Leuven, waar ze het gemeentebestuur vroeg in welke mate zij op de hoogte zijn van de nieuwe plannen omtrent de zweminfrastructuur in Kessel-Lo. “Het bestuur is op de hoogte, maar ze hebben zelf om informatie moeten vragen. Het gemeentebestuur is op zich niet tegen het scenario dat voorligt, namelijk een nieuw zwembad op de evenementenweide te Kessel-Lo, maar ik kan me niet van de indruk ontdoen dat deze beslissing overhaast wordt genomen en dat het initiatief tot overleg niet vanuit de provincie kwam. De optie om een zwemvijver te installeren, bijvoorbeeld, werd naar verluidt aangemerkt als zijnde ‘niet realistisch’ en niet verder besproken. Ik besluit dat we, als we willen zwemmen, het scenario van de zwemvijver nog moeten behouden als optie waar het huidige zwembad zich nu bevindt.”

“We zijn voor samenwerking met lokale besturen, maar we hechten belang aan transparante dialoog. Het hele rapport zou op gemeentelijke raadscommissies moeten kunnen voorkomen. We moeten vermijden dat gemeenten enkel via de pers achterhalen wat er gaande is in verband met de zwembaden.”

Groen stemt voor het amendement bij voorstel 6 van Vooruit dat desalniettemin wordt afgekeurd. Geen enkel  provincieraadslid van de meerderheid heeft in de afgelopen beleidsperiode ooit een beslissing van het provinciebestuur gecontesteerd, zelfs ook niet in het dossier van de zweminfrastructuur. 

Groen onthoudt zich in de stemming over voorstel 6 over de tweede fase van de studie inzake de toekomst van de zweminfrastructuur en voegt als bijkomende verantwoording toe: “We zijn voor samenwerking met lokale besturen, maar we hechten belang aan transparante dialoog. Het hele rapport zou op gemeentelijke raadscommissies moeten kunnen voorkomen. We moeten vermijden dat gemeenten enkel via de pers achterhalen wat er gaande is in verband met de zwembaden.”

De verdere agenda, voorstellen nrs. 18 tot 25, gaan over het verdere aanleggen van fietspaden en fietssnelwegen in de provincie en het verleggen van de Vloetgracht in Tienen. Alle voorstellen werden goedgekeurd. De vergadering wordt gesloten.

De volgende provincieraad vindt plaats op 4 juni 2024.