Verslag provincieraad 4 juni 2024

08 Juli 2024

Verslag provincieraad 4 juni 2024

Op 4 juni ging de vierde provincieraad van 2024 door. Groen diende een motie in om het geweld in Palestina te veroordelen, stelde vragen bij het functioneren het Provinciaal Overlegplatform Zorgberoepen (POPZ) en de realisatie van het Green Digital Charter. Het voorstel om 1 miljoen noodhulp aan Palestina te geven, viel op een koude steen. De meerderheid van N-VA, CD&V en Open VLD stemde tegen het voorstel.

De vergadering van 4 juni 2024 opent met het gebruikelijke ‘vragenuurtje’.

Tie Roefs, fractievoorzitter van Groen, stelt een mondelinge vraag over het Provinciaal Overlegplatform voor Zorgberoepen (POPZ). “Ondanks het feit dat de persoonsgebonden bevoegdheden uitgekanteld zijn van de provincie naar Vlaanderen, organiseert de provincie Vlaams-Brabant het Provinciaal Overlegplatform voor Zorgberoepen,” zegt Tie. Tie wil weten  hoe actief dit platform is en wat de precieze doelstelling ervan is? Ten tweede vraagt ze welke ‘stakeholders’ lid zijn van het platform? Betreft het enkel actoren uit de zorgsector of ook uit de welzijnssector? Wordt er actief aan ledenwerving gedaan? Tot slot polst Tie of dit platform zal blijven voortbestaan op provinciaal niveau, of zal het ook uitkantelen naar Vlaanderen? Wat is de visie van het provinciebestuur hierover?

De bevoegde gedeputeerde antwoordt dat het belangrijkste doel van het platform is om arbeidstekorten in de zorg weg te werken. Het platfom is de bevoegdheid van de dienst economie die nog niet uitgekanteld is naar Vlaanderen. Alle provincies hebben een gelijkaardig platform. De vijf provinciale platformen zijn verbonden en vallen onder het voorzitterschap van de Vlaamse Zorgambassadeur. Ook op Vlaams niveau wordt immers gestreefd naar een betere ondersteuning van zorgberoepen. De gedeputeerde wil Tie later een ledenlijst bezorgen en haar meer informatie over de acties geven.

Fractieleider Tie bevestigt dat ze graag zulk een lijst zou ontvangen. Bijkomend zegt ze de indruk te hebben dat dit platform de welzijnsberoepen bijna niet vertegenwoordigt.  Welzijnsopleidingen, bijvoorbeeld van de UCLL zijn bijvoorbeeld niet betrokken bij het overlegplatform. “Er zit zeker nog groeipotentieel in het overlegplatform, want ook welzijnsberoepen zijn erkend als knelpuntberoepen door de VDAB,” legt ze uit. “Spijtig genoeg definieert Vlaanderen ‘zorg’ te vaak alleen als gezondheidszorg en niet als welzijn. Zorg gaat nochtans verder dan fysieke gezondheid alleen.”

Na de bespreking van de mondelinge vragen, beraadslaagt de provincieraad de voorstellen die op de agenda staan. Voorstellen nrs. 26 en 27 gaan over het meerjarenplan en het advies over de jaarrekening (2023) van het autonoom provinciebedrijf (APB) Vlabinvest.

Voorstellen nrs. 28-30 behelzen de adviezen van de jaarrekeningen uit 2023 van de Islamitische gemeenschappen Al Ihsaan (Leuven) en Beraat (Diest) en de Ortodoxe parochie Heilige Apostel en Evangelist Mattheos (Leuven). Groen stemt driemaal voor en de voorstellen worden goedgekeurd.

Voorstel nr. 31 betreft het opstarten van een gunningsprocedure in verband met het invoeren van een systeem voor audiovisuele verslaggeving voor het provinciebestuur van Vlaams-Brabant. De raad stemt concreet over de wijze van gunnen en het bestek. Tie Roefs pleit ervoor om naast het audiovisueel verslag ook een papieren versie te voorzien waarnaar men kan terugverwijzen. “Ik heb destijds, bij de overstap naar videoverslaggeving, ook mijn bezorgdheid geuit dat wat in de raad gezegd werd verloren dreigde te gaan. Verba volant, scripta manent.”

Tie laat weten dat ze op zoek ging naar de mondelinge vragen die vanuit Groen werden gesteld in de voorbije legislatuur en dat ze na een hele dag zoeken moest besluiten om aan een provinciale ambtenaar te vragen een overzicht te maken. Vroeger kon men eenvoudigweg terugvallen op het Bulletin voor de mondelinge vragen. Op de reactie van gedeputeerde Schevenels dat het Bulletin opnieuw vaker zou verschijnen antwoordt Tie dat dit onvoldoende is, aangezien men in het nieuwe Bulletin steeds naar het videoverslag verwijst voor de mondelinge vragen. Ze sluit zich aan bij de suggestie dat men kan proberen om vanuit de ondertitelde videoverslaggeving een transcript te laten opmaken. “Via de huidige AI-technieken zou dit mogelijk moeten zijn.”

Vanuit de raad rijzen bekommernissen over de archivering van deze videoverslagen. De griffier legt uit dat de videoverslagen niet alleen raadpleegbaar zijn op YouTube, maar ook worden opgeslagen op een harde schijf van de provincie. Tie Roefs uit twee bekommernissen. “Wat is, ten eerste, de juridische consequentie van het wegknippen van stiltes in de videoverslagen? Het videoverslag zou zo gemanipuleerd kunnen worden. En ten tweede vragen we ons af wat de ecologische kost van deze videoverslaggeving is. Is daar een raming rond gemaakt?” Gedeputeerde Schevenels antwoordt dat de ecologische kost niet werd berekend, maar dat ze ervan uitgaat dat iedereen voorstander is van een zo digitaal mogelijke werking. Daarnaast werd op de commissie afgesproken dat de stiltes en schorsingen uit het verslag zouden worden gehaald. Groen onthoudt zich. Groen Vlaams-Brabant is voorstander van een nauwgezette screening van het energieverbruik van datacenters, zoals bepaald in het ‘Green Digital Charter’.

 

Voorstel nr. 33 betreft het aanleggen van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Tieltse Motte in Tielt-Winge. Groen stemt voor en het voorstel wordt goedgekeurd. Voorstel nr. 34 gaat over de plaatsing en het onderhoud van de hard- en software die nodig is voor de fietstellers in Vlaams-Brabant. Tie verklaart waarom Groen dit voorstel zal goedkeuren:

“Op wereldfietsdag stelde ik vast dat in twaalf uur tijd zo’n 3620 mensen passeerden aan Stella Artois. Dit toont dat het de moeite is om meer en beter in fietssnelwegen te investeren.

Fietsen is een kleine daad met een grote impact op het klimaat.”

 

Fietsteller Stella Artois

Voorstel nr. 39 behelst een dienstenopdracht voor het verstrekken van onafhankelijk advies aan huis voor particulieren over duurzaam renoveren en voor de inbreng van experten ter ondersteuning van het Steunpunt Duurzaam Wonen van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant. Tie stelt dat Groen deze standpunten steunt, maar vraagt wat de samenwerking met de Vlaamse Energiehuizen zal inhouden. Deze bestonden vroeger immers nog niet. “Het is belangrijk om niet dubbelop te werken. Doen de Vlaamse Energiehuizen hetzelfde als de provinciale Steunpunten?” De deputatie zegt het mee te nemen. Groen stemt voor en het voorstel wordt goedgekeurd.

Voorstel nr. 46 werd opgesteld door Groen-fractielid Luka Augustijns. Ze stelt voor om provinciale noodhulp ten belope van één miljoen euro aan Palestina te geven. Gedeputeerde Nevens zegt dat het de raad te ver zou leiden om dit voorstel vandaag ten gronde te behandelen. Luka stelt voor om het voorstel te stemmen en, indien nodig, achteraf te bespreken op de commissie. De voorzitter eist echter dat Luka kiest tussen ofwel de stemming ofwel de latere bespreking op een commissie.

De Vooruitfractie schaart zich achter Groen. “We zijn dit voorstel genegen. Dit moet passeren vooraleer we de meerjarenplanning vastleggen. Als we het nu niet goedkeuren, leggen we een amendement neer bij de lijst van nominatieve toelagen. Daar kunnen we immers een krediet geven van een miljoen. Er staan andere dingen bij de nominatieve subsidies die in dezelfde richting gaan, dus waarom zouden we dit niet doen?” stelt Louis Tobback. Vlaams Belang en UF verzetten zich echter met de meerderheid van N-VA, CD&V en Open VLD tegen het voorstel. Het vorige systeem inzake noodhulp, waarbij de provincie jaarlijks 50.000euro in noodhulp kon investeren, werd immers afgeschaft

Luka houdt stand: “Voor ons tellen alle euro’s die naar Palestina kunnen gaan. Onze motie rond het conflict in Palestina werd bij het begin van deze vergadering zonder uitleg onontvankelijk verklaard. De houding van het provinciebestuur onder leiding van N-VA lijkt me weer een manier om ook dit voorstel naar de uitgang te verwijzen. Daarom stel ik voor om te stemmen en dat we het voorstel verder bespreken in de commissie, wanneer het voorstel wordt afgekeurd.”

Tekst motie Palestina

 

Tie Roefs voegt hier nog aan toe dat ze het jammer vindt dat iedereen eerst commentaar mag geven, terwijl Luka haar voorstel nog niet heeft kunnen toelichten. “Het is ook zeer spijtig dat onmiddellijk een verdachtmaking van electoraal gewin op tafel wordt gelegd, terwijl wij altijd de kaart van de solidariteit, ook met Palestina, hebben getrokken.” Ze verwijst naar de foto die de Groen- en Vooruitfracties met de vredesvlag hebben genomen, nadat haar vraag om de vredesvlag te hijsen geen gehoor kreeg bij de huidige meerderheid. “De motie rond Palestina had een mooie gelegenheid kunnen zijn om ons als bestuur uit te spreken tegen oorlog en voor vrede. Beweren dat wij dit initiatief nemen met het oog op 9 juni is de realiteit geweld aandoen – in de vorige legislatuur werkte Vlaams-Brabant met Tie als gedeputeerde nog samen met de Palestijnse circusschool van Ramallah-, toont dat mensen erg zenuwachtig zijn voor de resultaten van de verkiezingen van 9 juni en dat we uit het oog verliezen wat er in hemelsnaam aan verschrikkelijks aan de hand is in Palestina.”

Nominatieve subsidie Palestijnse circusschool

Luka vervolgt: “Wij zijn dit voorstel beginnen schrijven na de aanvallen op het tentenkamp in Rafah. De situatie in Palestina is zo schrijnend dat we wel iets moeten doen. Mensenrechten worden er langs alle kanten geschonden. Er zijn ondertussen 36 500 doden en 82 000 gewonden gevallen in Palestina. Mensen hebben amper nog toegang tot water, er zijn voedseltekorten, ziekenhuizen worden gebombardeerd, er is geen energievoorziening meer, geen veilig onderdak. De veroordeling van het Internationaal Gerechtshof kan niet rechtstreeks afgedwongen worden, maar we geloven dat we als provincie wel ook een rol kunnen spelen." 

"Luka wijst er ook op dat de provincie Oost-Vlaanderen al in december 2023 50 000 euro aan UNICEF gaf voor hulp aan Palestina. “Waarom blijven wij achter”, vraagt ze?"

Tot slot legde Luka ook voorstel nr. 47 voor, waarin ze vraagt om een onderzoek naar samenwerkingen tussen de provincie en Israël. “Het kan zeker geen kwaad om als provincie eens naar de eigen partnerschappen te kijken. Het kan gaan om kleine dingen. We moeten zeker zijn dat we geen directe of indirecte steun bieden aan de gruweldaden in Gaza.” Ook dit voorstel wordt verworpen door de meerderheid van N-VA, CD&V en Open VLD.

Palestijnse circusschool op bezoek in Vlaams-Brabant

Hierbij vindt u het videoverslag van de provincieraad van 4 juni 2024.

De volgende provincieraad vindt plaats op 18 juni 2024.