Verslag provincieraad april 2022

03 Mei 2022

Verslag provincieraad april 2022

Op dinsdag 26 april 2022 vond de maandelijkse vergadering van de provincieraad van Vlaams-Brabant plaats. Vooraleer de raad overgaat tot de orde van de dag, worden steeds enkele schriftelijke en mondelinge vragen gesteld door de oppositie. Fractielid Luka Augustijns vroeg aan de gouverneur waar de opvolging blijft omtrent de vertegenwoordiging van leden van de oppositie in de raden van bestuur van vzw’s op Vlaams-Brabants grondgebied. Het is verplicht om alle fracties te vertegenwoordigen in het bestuur van autonome provinciebedrijven. Een uitspraak van de cultuurpactcommissie aan het adres van de stad Leuven liet echter uitschijnen dat dat ook het geval zou zijn voor verenigingen zonder winstoogmerk.     Even geleden vernamen wij via de pers dat de gemeente Boortmeerbeek zou fuseren met de stad Mechelen. De drijfveer achter deze fusie is niet ver te zoeken. Onlangs nog werd Borsbeek opgenomen als district bij de stad Antwerpen, waarbij de Antwerpen een kwijtschelding van 50 miljoen euro schulden bekwam. Noch het bestuur van Boortmeerbeek, noch dat van Mechelen had het op zich genomen om de provincie in te lichten over deze plannen. Ook de gouverneur van Vlaams-Brabant zelf vernam het nieuws op hetzelfde moment als de rest van Vlaanderen via de pers. Nochtans heeft de provincie in dit geval wel een bijzondere bevoegdheid, aangezien Boortmeerbeek in Vlaams-Brabant ligt en Mechelen in de provincie Antwerpen.   Fractievoorzitter Tie Roefs herhaalde na afloop van de provincieraad het belang van artikel 260 van het provinciedecreet dat stelt dat de provincieraad een niet-bindend advies moet verlenen over mogelijke wijzigingen aan de provinciegrens, bijgevolg is de raad een onmisbare schakel bij deze beslissing. De fusie heeft echter niet enkel gevolgen voor de buitengrenzen van de provincie. Omdat men het lokale bestuur verplaatst naar de stad, wordt de afstand tussen burger en overheid een pak groter. De grote hamvraag is wat het kleine Boortmeerbeek daarvoor in ruil krijgt.     De ontwikkeling van fusies tussen kleine gemeentes en steden legt een pijnpunt in de opdeling van de lokale besturen bloot. Groen gelooft daarom dat democratisch verkozen stads- en streekgewesten ter vervanging van de provincies en de intercommunales een goede oplossing zouden bieden. Voormalig Vlaams parlementslid Ingrid Pira formuleerde daarover een voorstel. De stads- en streekgewesten werken met vaste werkingsgebieden die maximaal samenvallen met de werkelijke leefwereld van de bewoners. Gemeenten kiezen vrij één bestuurlijk gewest waarbij ze zich aansluiten, kan men lezen in het boek van Roefs over de doelen om van Vlaams-Brabant een duurzame provincie te maken. De stads- en streekgewesten zijn bevoegd voor al die materies waarvoor ze het best geplaatst zijn. Ze maken geen kunstmatige opdeling tussen grondgebonden en persoonsgebonden bevoegdheden en gaan uit van het principe dat een hogere overheid niet moet doen wat een lagere overheid beter kan.   Met Groen geloven we in de zin van een territoriale hervorming. We geloven in streekbesturen die dicht bij de noden en de beleving van de burgers staan. Een gefaseerde ombouw van de provincies tot stads- en streekgewesten tegen 2030 zal leiden tot meer efficiëntie en meer effectiviteit. Met andere woorden: met minder geld een meer maatschappelijk gedragen resultaat!   Vervolgens polste Sarah Sneyers naar de stand van zaken omtrent een nieuw provinciedomein in Vlaams-Brabant. In de beleidsnota van de provinciale meerderheid staat duidelijk vermeld dat de deputatie een nieuw provinciaal domein zal optrekken. De besparingsmotivatie achter de sluiting van de zwembaden doet echter twijfelen of dit nog een prioriteit is. “Het creëren van een nieuw provinciedomein biedt een uitgelegen kans om open ruimte te bewaren, om bijkomend bos te voorzien en om nieuwe recreatiemogelijkheden te verschaffen,” aldus Sneyers.  In het noordwesten van de provincie ligt een terrein dat nog niet ingevuld is geraakt nadat het een bedrijfsbestemming kreeg en dat bij uitstek geschikt zou zijn. De deputatie antwoordt dat de zoektocht naar een geschikt terrein achter de schermen bezig is, maar dat er nog geen concrete voorstellen werden opgesteld. Het nieuwe provinciaal domein zal waarschijnlijk binnen het arrondissement Halle-Vilvoorde komen.   Fractieleider Tie Roefs informeerde de provincieraad over de tekortschietende Vlaamse investeringen in cultuur en erfgoed in Vlaams-Brabant. Dit gebeurde naar aanleiding van een voorstel dat op tafel lag betreffende de restauratie van de Torleybrug van het kasteel te Huizingen. “Vlaams-Brabant wordt als provincie structureel achtergesteld op vlak van cultuur en erfgoed in vergelijking met andere provincies, zowel wat betreft werkingsmiddelen als investeringen. Het meest schrijnende verschil is zichtbaar wanneer we vergelijken met de provincie Antwerpen. Per Vlaams-Brabander wordt er 9,7 euro per jaar aan werkingsmiddelen besteed aan cultuur en erfgoed, terwijl elke Antwerpenaar 46 euro krijgt. Alleen Limburg doet het slechter met 7,4 euro per persoon. Deze scheeftrekking is niet langer te verantwoorden, vooral gezien de hoge kunstparticipatie in en rond Leuven. De deputatie kan een rol spelen door de bevoegde ministers aan te spreken om deze scheeftrekkingen recht te trekken. De provincie moet haar rol van aanopnemen.”   Fractielid Stef Boogaerts werd door de provincieraad officieel aangesteld tot bestuurslid van autonoom provinciebedrijf Vlabinvest, waar hij onze fractie zal vertegenwoordigen. Vlabinvest APB voorziet in betaalbare woningen in de Vlaamse Rand rond Brussel, een opdracht van niet te onderschatten belang. De markt van de sociale woningen in Vlaams-Brabant staat immers voor bijzonder veel uitdagingen. Onder andere het aandeel van sociale woningen op de woningmarkt in Vlaams-Brabant is nog steeds veel te klein. Vlabinvest biedt betaalbare kavels, huur- en koopwoningen aan aan mensen met een klein tot middelgroot inkomen uit de buurt.   Ten slotte werd Finke Jacobs van onze fractie aangewezen als provinciaal vertegenwoordiger in de raad van bestuur van VERA. Hij volgt Stef Boogaerts op in deze functie. VERA is het Vlaams-Brabants steunpunt voor de digitalisering van de lokale overheden. Finke Jacobs: “De digitalisering is een feit en zal in de toekomst alleen maar in belang toenemen. Met Groen hebben we steeds heel erg in het potentieel van de digitalisering geloofd, denk hierbij aan de ecologische voordelen alsook de verbeterde dienstverlening voor burgers die ze biedt. De groei van VERA is mede te danken aan de basis die onze partij legde tijdens de vorige legislatuur.”   Naast provincieraadslid is Finke Jacobs ook adviseur e-commerce en digitalisering in het kabinet van vice-eersteminister Petra de Sutter. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat Finke met zijn ervaring binnen het thema een grote meerwaarde zal vormen in het bestuur van VERA.