Verslag provincieraad juni 2022

05 Augustus 2022

Verslag provincieraad juni 2022

Op 21 juni 2022 vond de maandelijkse provincieraad van Vlaams-Brabant plaats in Leuven. Zoals steeds opende de raad met enkele mondelinge vragen door de oppositie aan de deputatie. Finke Jacobs, fractielid van Groen, stelde een vraag over de weigering van de vernieuwde vergunningsgaanvraag van Engie voor de gascentrale in Vilvoorde. Vorige maand probeerde Finke deze vraag reeds te stellen in de raad, maar deze werd onontvankelijk verklaard door de voorzitter. Daardoor kon hij zijn vraag niet stellen in de raad en kon er ook niet over gediscussieerd worden. De reden bleek de ‘private aard’ van de materie te zijn, ondanks het feit dat de deputatie eerder op 12 mei een persbericht verspreidde over de vergunning in kwestie.    Ditmaal werd dezelfde vraag wél ontvankelijk verklaard. Provincieraadslid Finke Jacobs stelde de weigering van enkele gedeputeerden om de vergunning van de gascentrale in Vilvoorde te hernieuwen in vraag, omdat ze deze negatieve beslissing namen ondanks positieve adviezen van experts. Deze manier van werken roept niet alleen vragen op, maar deze weigering zou ook leiden tot een vertraagde switch naar 100% hernieuwbare energie. Ter herinnering zegt het fractielid dat het niet de bedoeling is om zomaar van kernenergie te schakelen op gas, maar dat gascentrales in de omschakeling naar volledig hernieuwbare energie een noodzaak zijn geworden. Vijf van de zeven kerncentrales zullen gesloten moeten worden omdat ze te oud of te duur zijn en het energiebeleid van de laatste twintig jaar was niet voldoende ambitieus om de overgang van kernenergie naar groene energie te kunnen faciliteren. Gascentrales zijn dus noodzakelijk om in de energiebevoorrading te voorzien gedurende deze overgangsperiode. Bovendien bieden de gascentrales een flexibiliteit die de oude kerncentrales niet hebben. En hoe meer groene energie, hoe minder gas er nodig zal zijn. Concreet stelde Finke drie vragen. Ten eerste vroeg hij wat deze weigering tot hernieuwing betekent voor alle toekomstige vergunningsaanvragen en of de beoordeling ervan op gelijkaardige gronden zal gebeuren. Indien ja, vraagt Finke welke gronden dit precies zijn en op welke juridische basis zij rusten. Indien nee, is de vraag hoe de provincie het algemeen rechtsbeginsel van rechtszekerheid en een aantrekkelijk investeringsklimaat zal blijven garanderen. De bevoegde gedeputeerde antwoordt dat alle vergunningen vanuit hetzelfde standpunt worden beoordeeld, namelijk dat de geldende wetgeving wordt gehanteerd. Het uitgangspunt voor toekomstige aanvragen is niet gewoonweg de weigering ervan: de individuele aanvraag op zich bepaalt wat er mogelijk is. De rechtszekerheid van de beslissing zit vervat in de gevolgde procedure die ook voorziet in beroepsmogelijkheden.   Vervolgens vroeg Finke in hoeverre bijkomstige adviezen en/of uitleg werden gevraagd door de deputatie. De gedeputeerde antwoordde dat dit het specifieke dossier zelf betreft en dus kan worden nagekeken worden in het omgevingsloket waar alles geregistreerd is. Ten slotte vroeg Finke of de provincie de omschakeling naar hernieuwbare energie zal compenseren door bijvoorbeeld sneller vergunningsaanvragen voor windmolens goed te keuren. Het antwoord van de gedeputeerde gelijkt op het antwoord op de eerste vraag: bij elke aanvraag dient de gehele procedure te worden doorlopen. In de huidige wetgeving is geen versnelde procedure voorzien, dus wordt voor elke vergunningsaanvraag dezelfde procedure doorlopen. Bovendien zal de provincie de aanvragen voor windturbines vanaf september niet langer behandelen, aangezien zij vanaf dan niet meer tot de provinciale bevoegdheid behoren.   Na de mondelinge vragen staan de concrete voorstellen die worden gestemd op de agenda. Zo werd de provinciale jaarrekening van 2021 goedgekeurd. Een ander voorstel ging over de aanpassing van het meerjarenplan (2020-2025). Groen onthield zich bij de stemming en fractielid Luka Augustijns lichtte toe waarom. “Dit jaar staan er 54 miljoen euro aan investeringen gepland. Dit is ongezien veel en zal ook ongezien veel blijven, want de vorige jaren leren ons dat deze investeringen altijd maar deels worden verwezenlijkt.” Luka voegt toe dat de overdracht van investeringsgelden naar volgende jaren wel een algemeen gegeven zullen zijn, maar dat de doorschuifoperatie op provinciaal niveau wel heel substantieel van aard is. Bovendien loopt de provincie achter om enkele beleidsdoelen te bereiken, bijvoorbeeld om de provincie klimaatneutraal te maken. “We willen meer creativiteit zien van de meerderheid om toch de vooropgezette beleidsdoelen te halen. Wij zijn alleszins als partij bereid om hieraan mee te werken.” Groen onthield zich bij de stemming en het voorstel werd goedgekeurd.   Een volgend voorstel betrof de toetreding tot een raamovereenkomst van de universele postdienst, die een verdere stap in de digitalisering zou uitmaken. Fractielid Finke Jacobs licht toe dat Groen voor zal stemmen, maar benadrukt dat een blijvende aandacht voor mensen die niet mee zijn met de digitalisering vereist is. In de raadscommissie waarin het voorstel werd besproken vooraleer het op de agenda van de raad kwam, werd deze noodzaak reeds besproken en ook bevestigd. Het voorstel werd goedgekeurd.   Het agendapunt dat vervolgens aan bod kwam, ging eveneens om een raamovereenkomst in verband met de digitalisering, meer bepaald de ‘Digisprong’ in de Vlaamse scholen. De Vlaamse overheid voorzag in een extra toelage voor de provincie, opdat scholen een laptop aan elke leerling kunnen aanbieden. Het zou dan gaan om een soort bruikleen, waarbij het materiaal eigendom blijft van de school. Fractieleider Tie Roefs zegt: “Wij juichen de ‘Digisprong’, waarbij elke leerling een computer ter beschikking krijgt toe. Onze partij heeft echter enkele bekommernissen over hoe deze extra investering van de Vlaamse overheid gedurende de volgende jaren ingecalculeerd zal worden. Wat zal er gebeuren wanneer deze computers aan reparatie of vervanging toe zijn?” Tie wijst ook naar de manier waarop de toelages van de Vlaamse Overheid werden berekend, namelijk op het aantal leerlingen van het vorige schooljaar. “Dat wil dus zeggen dat een school die meer leerlingen aantrekt, het schooljaar zal starten met onvoldoende middelen. Zeker indien Vlaanderen niet nogmaals met eenzelfde toelage over de brug komt, zal dit op lange termijn een probleem vormen.”   De deputatie bevestigt dat de investering in computermateriaal op lange termijn een belangrijk aandachtspunt vormt en dat er moet worden gekeken hoe om te gaan met de – waarschijnlijk eenmalige – toelage van de Vlaamse overheid. Wanneer Tie vraagt of dit betekent dat de provincie zal bijspringen vanuit eigen middelen of dat scholen jaarlijks aan de leerlingen kunnen vragen om een bijdrage te betalen om de middelen voor de computers en de herstelling te financieren, reageert de gedeputeerde ontkennend. Eerst zal gekeken worden hoe de huidige contracten verder verlopen, daarnaast moet de provincie ook een zekere gelijkheid waarborgen tussen scholen en leerlingen uit het onderwijsnetwerk. Hij wijst erop dat de hoofdverantwoordelijkheid dus bij Vlaanderen ligt, maar dat de oefening verder wordt gemaakt. Groen stemt voor en het voorstel wordt goedgekeurd.   Ook werd een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met andere waterloopbeheerders voor de levering van IoT-peilmeetmodules gestemd. IoT staat voor Internet of Things en wijst op het geheel aan apparaten dat verbonden is met het internet en via sensoren ‘zintuiglijke’ informatie vastlegt. Finke Jacobs lichtte toe dat Groen deze overeenkomst ten zeerste steunt: “Deze samenwerkingsovereenkomst is een goed voorbeeld van een slimme overheid die ten dienste staat van haar burgers”. Hij benadrukt dat we moeten waakzaam zijn en blijven wat betreft de oorsprong van de materialen die gebruikt worden en de mogelijke bestemming van onze eigen data. De raadscommissie stelde echter wel gerust, aangezien de meeste installaties wel gebouwd werden door Belgische bedrijven. Finke sluit af met een voorstel om in de toekomst te bekijken of een bestek kan worden opgemaakt over de ethische aspecten en databeveiliging die IoT vergen.   Ten slotte werd ook het advies betreffende de jaarrekening van VERA goedgekeurd. Fractielid Finke Jacobs volgde recent Stef Boogaerts op als vertegenwoordiger van Groen in de Raad van Bestuur van het autonome provinciebedrijf.   De volgende provincieraad vindt plaats op dinsdag 22 september 2022.