Verslag provincieraad oktober 2022

01 November 2022

Verslag provincieraad oktober 2022

Het gaat bijvoorbeeld om stijgingen in het aantal inwoners, mobiliteit, oog voor ecosystemen en de overschakeling naar hernieuwbare energie.

Op 11 oktober 2022 vond opnieuw de provincieraad van Vlaams-Brabant plaats in het Leuvense provinciehuis. Zoals steeds opende de vergadering met de goedkeuring van de notulen, oftewel het officiële verslag van de vorige vergadering. Vervolgens kon de oppositie specifieke ‘mondelinge vragen’ stellen aan de deputatie. Deze keer werden er uitzonderlijk geen mondelinge vragen gesteld.

 

Na de mondelinge vragen overloopt de provincieraad de voorstellen die op de agenda staan, vandaag voorstel 74 tot en met 79. Voorstel 74 betreft de voorlopige vaststelling van het ontwerp van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte voor Vlaams-Brabant. Dit voorstel werd eerder in kleinere groep – de commissie Ruimte – door raadsleden behandel. De opmaak van het ontwerp begon al tijdens de vorige legislatuur in 2016, waar Groen deel van uitmaakte. Het beleidsplan focust op de problemen die komen bovendrijven bij de invulling van een beperkte hoeveelheid ruimte. Het gaat bijvoorbeeld om stijgingen in het aantal inwoners, mobiliteit, oog voor ecosystemen en de overschakeling naar hernieuwbare energie.

 

Tijdens haar periode als gedeputeerde beklemtoonde Tie Roefs, net als in haar boek ‘20 groene doelen voor Vlaams-Brabant’, het grote belang voor de biodiversiteit om bestaande natuurgebieden met elkaar te verbinden. De idee om daarbij ook naar de realisatie van een nationaal park voor Vlaams-Brabant te streven, werd ook al in de vorige legislatuur geopperd. Uiteraard is het van belang dat de provincie alle ruimtelijke maatregelen neemt om de belofte om tegen 2040 klimaatneutraal te worden, waar te kunnen maken. Het beleidsplan wordt opgesteld in samenwerking met de gemeenten. Dit wil zeggen dat de hiërarchie tussen provincie en gemeente, wat betreft dit onderwerp, wegvalt.

 

Sarah Sneyers, fractielid van Groen, bevestigt dat Groen voor het ontwerp zal stemmen, ondanks enkele bedenkingen. Sneyers zegt dat we voor het beleidsplan erg zullen moeten rekenen op de goodwill van de gemeentebesturen, die regelmatig nauwe banden hebben met projectontwikkelaars. Daarnaast stelt ze zich vragen bij de juridische afdwingbaarheid van het beleidsplan, “het is een plan waar duidelijk veel mensen aan gewerkt hebben, maar ik vraag me af in hoeverre het zal leiden tot een deugdelijk resultaat in het behoud van de open ruimtes”. Gedeputeerde Schevenels bevestigt dat het beleidsplan geen document is waarop vergunningen kunnen worden uitgeleverd. Daarvoor is een specifiek uitvoeringsplan vereist.

 

Het volgende voorstel betreft een raamovereenkomst voor licenties, onderhoud en projecten voor het SAP-systeem en de e-facturenomgeving van het provinciebestuur. Dit voorstel werd op 27 september behandeld in de raadscommissie Financiën. SAP is de marktleider in het verzorgen van ERP-systemen, oftewel Enterprise Research Planning. Dit is een softwaresysteem dat helpt bij het automatiseren van processen binnen een onderneming, bijvoorbeeld op vlak van financiën of human resources.

 

Raadslid voor Groen, Finke Jacobs licht toe dat Groen voor de raadsovereenkomst zal stemmen, maar wijst op het mogelijke probleem van vendor-locking’. Het huidige bestek werd specifiek geschreven voor SAP-systemen, maar zij zijn niet de enige die in ERP kunnen voorzien. Oracle is bijvoorbeeld een andere grote speler. Doorgaans wordt er bij de aanpassing van organisatieprocessen jarenlang aan maatwerk gedaan, waardoor de systemen volledig naar wens kunnen worden ingesteld. Dat in combinatie met de lange duur van de aanpassing naar een nieuw systeem, maakt het economisch onzinnig om te veranderen van provider. Jacobs wijst erop dat de afhankelijkheid van één grote speler het problematisch kan worden: “Afhankelijkheid kan leiden tot een minder goede dienstverlening en hogere prijzen. Misschien kan het nuttig zijn om als administratie te kijken naar eventuele exit-strategieën of om andere ERP-software te bekijken”. Het voorstel wordt goedgekeurd.

 

Voorstel 76 betreft de samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Milieumaatschappij voor het opmaken van ontwerpen voor projecten inzake waterbeheer in het Benedenscheldebekken. Het voorstel wordt goedgekeurd.

 

Vervolgens keurt de raad de vertegenwoordiging van de provincie in de vervoerregioraden van Leuven en de Vlaamse Rand en Mechelen goed. Het betreft zowel de effectief vertegenwoordigers als de plaatsvervangend vertegenwoordigers in de twee vervoerrregioraden. Ten slotte wordt een wijziging in de samenstelling van de PROCORO (Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening) goedgekeurd.  

 

De provincieraad sluit af met een toespraak van de gouverneur die vanaf deze maand een jaar zijn ambt bekleedt. De gouverneur is zijn belofte nagekomen om tijdens zijn eerste jaar elke stad en gemeente in de provincie te bezoeken. Deze bezoeken legden enkele pijnpunten bloot.

 

Volgens Luka Augustijns beklemtoonde de gouverneur terecht dat de Vlaams-Brabantse lokale besturen de laatste jaren verschillende crisissen moesten beslechten, en dat ze op hun bestuurskracht werden uitgedaagd. Na de Coronacrisis kwam de wateroverlast als gevolg van de klimaatcrisis. En alsof dat nog niet genoeg was volgde begin 2021 ook nog de Oekraïne- en energiecrisis.”  Maar de crisissen hebben het belang van het lokaal bestuur opnieuw duidelijk gemaakt: volgens de stads- en gemeentemonitor krijgen de lokale besturen het meest vertrouwen van inwoners.

 

De volgende provincieraad vindt plaats op 22 november 2022.

 

Grote molenbeek - vistrap

 

Hallerbos