Verslag provincieraad september 2022

09 Oktober 2022

Verslag provincieraad september 2022

Het zal de stad Leuven zijn die uiteindelijk beslist om al dan niet over te gaan tot de toekenning van een afbraakvergunning.

Op 20 september 2022 vond opnieuw de provincieraad van Vlaams-Brabant plaats in het provinciehuis te Leuven. Dit na een pauze van twee maanden tijdens de zomervakantie.

 

Zoals steeds opent de voorzitter de vergadering met de goedkeuring van de notulen, oftewel het verslag, van de vorige provincieraad. In dit geval was dat de raad van 21 juni 2022.

 

Vervolgens vindt het gebruikelijke ‘vragenuurtje’ plaats, ook wel de mondelinge vragen genoemd. De mondelinge vragen geven de oppositie de kans om de meerderheid, meer specifiek de deputatie, aan de tand te voelen. Sarah Sneyers, fractielid van Groen, bevraagt de deputatie over de stand van zaken wat betreft de provinciale zwembaden. Sarah stelt dat aan haar werd gesignaleerd dat er heel wat minder bezoekers waren in het provinciaal domein te Huizingen na de voorlopige sluiting van het zwembad. Het zou zonde zijn om het park en het bijhorende restaurant aan populariteit te zien verliezen wegens de sluiting van het zwembad. Ze vraagt naar bezoekersaantallen die dateren van voor en na de voorlopige sluiting in Huizingen. Daarnaast polst ze ook naar een voortgangsrapport. Hoe zit het precies met de beloofde onderzoeken naar nieuwe vormen van waterrecreatie, zoals een mogelijke zwemvijver?

 

De bevoegde gedeputeerde, Ann Schevenels (Open VLD) antwoordt dat sinds de bespreking van de toestand van de zwembaden in de provincieraad van maart een transitiemanager werd aangesteld. Zij zal de mogelijke nieuwe vormen van waterrecreatie zeer ruim bekijken. Dit wil echter niet zeggen dat het een gedane zaak betreft. De transitiemanager werkt sinds 1 september 2022 twee dagen per week aan het dossier. Vanaf 1 oktober zal ze dit fulltime doen. Eerst zal ze zich het dossier eigen moeten maken, er zal een technische werkgroep worden samengesteld en daarna moet een bestek worden uitgeschreven op basis van de verkenning van de markt. Het opgestelde dossier zal eerst worden besproken in de bevoegde commissie, vervolgens zal hierover worden gediscussieerd in de raad. Schevenels sluit af met een opsomming van de bezoekersaantallen van de laatste jaren. Huizingen scoorde ook deze zomer zeer goed in het aantal domeinbezoekers, beter zelfs dan vorige jaren. In 2020 bezochten 181 351 mensen het provinciaal domein, in 2022 waren dat er zelfs 219 321.

 

Na de mondelinge vragen, worden de verschillende raadsvoorstellen die op de agenda staan besproken.

 

Bij het eerste agendapunt, namelijk de kennisneming van de opvolgingsrapportering van de beleids- en beheerscyclus doet Tie Roefs, fractieleider, een oproep om opvolgingsrapporten langer op voorhand op de agenda te zetten. “Leden van de provincieraad zijn vaak nog economisch actief naast hun politiek mandaat. We moeten voldoende op voorhand ingelicht worden van de agenda op de commissies, opdat we onze vrije zondagen kunnen gebruiken om ons naar behoren te kunnen voorbereiden.”

 

De provincieraad neemt vervolgens kennis van de wijzigingen in het bovenlokaal functioneel én recreatief fietsroutenetwerk.  De aanpassing in het provinciaal reglement betreffende het betalen van een dossiervergoeding bij het indienen van een omgevingsvergunningsdossier wordt goedgekeurd. Ook de aanstelling van bijkomende provinciale omgevingsambtenaren krijgt groen licht. Wegens een toevloed aan aanvragen om omgevingsvergunningen werden enkele nieuwe ambtenaren gespecialiseerd in ruimtelijke ordening aangesteld.

 

Het volgende raadsvoorstel gaat over de wijziging in de ambtelijke vertegenwoordiging in de bestuursorganen van de Vlaams-Brabantse regionale landschappen. Voor de Brabantse Kouters, het Dijleland, het Pajottenland en de Zennevallei en het Noord- en Zuid-Hageland werden de vertegenwoordigers goedgekeurd. Het gaat telkens om twee effectieve, twee plaatsvervangende en enkele adviserende leden.

 

Ook stemde de provincieraad over de openbare verkoop van het gebouw met adres Gemeenteplein 5 te Kessel-Lo. Tie Roefs meldt in haar tussenkomst dat ze de lage schattingsprijs van het huis vrij choquerend vindt. Zeker indien ze deze vergelijkt met de prijzen waaraan huizen worden verkocht in haar buurt in Kessel-Lo. Tie vraagt ook of het gebouw enige erfgoedwaarde bezit en of er bij de verkoop verplichtingen of beperkingen zullen rusten op de nieuwe eigendom van de koper.

 

Gedeputeerde Bart Nevens (N-VA) antwoordt dat de waarde van het gebouw werd vastgesteld door een erkend landmeter. Ook in 2014 werd de waarde van het gebouw geschat en deze lag toen veel lager dan wat nu voorligt: de grote prijsstijgingen binnen de vastgoedsector zijn ook hier zichtbaar. Nevens vervolgt dat de schattingswaarde niet per se de uiteindelijke verkoopsprijs zal worden. Daarnaast is het gebouw niet opgenomen als beschermd pand. Er zullen op voorhand geen beperkingen worden opgelegd naar het gebruik van het gebouw, aangezien dit nadelig kan zijn voor de interesse in en de waarde van het pand. Het zal de stad Leuven zijn die uiteindelijk beslist om al dan niet over te gaan tot de toekenning van een afbraakvergunning.

 

Nicolas Kuczynski (UF) wijst erop dat de minimale verkoopprijs van €785 000 en de instelprijs (de startprijs bij het bieden) van €676 000 wel erg verschillen. Fractieleider Tie Roefs treedt hem bij: “De lagere instelprijs doet geeft de indruk dat we tevreden zijn met een lagere verkoopprijs, terwijl we net nu alle inkomsten kunnen gebruiken om zwemgelegenheid in het nabije provinciedomein te kunnen garanderen.” Tie benadrukt haar gebrek aan vertrouwen in de schatter. Deze verwees in zijn bestek naar het karakter van de woning, maar houdt hier uiteindelijk geen rekening mee in de berekening van de prijs. Daarnaast zijn de ‘gelijkaardige woningen’ waarnaar hij verwijst ter schatting van de waarde maar weinig vergelijkbaar. Tie stelt met klem dat in Kessel-Lo veel kleinere (nieuwbouw)woningen voor een niet veel lagere prijs worden verkocht. De prijs van het pand op het Gemeenteplein kan en moet dus omhoog. Het voorstel wordt evenwel goedgekeurd.

 

De provincieraad sluit af met de goedkeuring van een grenscorrectie tussen de gemeenten Haacht en Rotselaar.

 

De volgende raad vindt plaats op dinsdag 11 oktober 2022.