Vlaams-Brabant moet inzetten op duurzaamheid in de verschillende beleidsdomeinen

20 Oktober 2012

Vlaams-Brabant moet inzetten op duurzaamheid in de verschillende beleidsdomeinen

  Er werd een principe-akkoord bereikt over de provinciale coalitievorming in Vlaams-Brabant.  Na besprekingen tussen alle democratische partijen, bleken de huidige coalitiepartners CD&V, Open VLD en sp.a, aangevuld met Groen, zich het best te kunnen vinden om een gemeenschappelijk positief programma voor de provincie Vlaams-Brabant en voor alle Vlaams-Brabanders op te stellen. Met deze partijen beschikken ze dan ook over een ruime meerderheid binnen de nieuw samengestelde provincieraad. De deputatie zal samengesteld worden als volgt: 2 CD&V, 2 VLD, 1 SP.a en 1 Groen!Nadat de voorbije dagen gesprekken werden gevoerd met alle democratische partijen, bleek een werkbare meerderheid het meest aangewezen tussen de huidige coalitiepartners aangevuld met Groen. Ze beschikken daarmee over een ruime meerderheid van 43 op 72 zetels die een vlotte werking moet garanderen. Ze gaan voor een positief project voor de provincie Vlaams-Brabant, voor alle Vlaams-Brabantse gemeenten, voor alle Vlaams-Brabanders. Nadat het akkoord voorgelegd is aan de betreffende partijinstanties, zullen de deelnemende partners dan ook de besprekingen voortzetten.

De grootste partij van deze meerderheid, CD&V, zal 2 gedeputeerden leveren in de nieuwe deputatie, alsook de provincieraadsvoorzitter. VLD heeft 2 gedeputeerden, SP.a en Groen! hebben elk 1 gedeputeerde.

In het kader van de interne staatshervorming, zal de provincie gevolg geven aan de beslissingen van de Vlaamse overheid en haar taakstelling verscherpen.  In de schoot van deze besprekingen kwamen dan ook onder andere volgende beleidsdomeinen ter sprake. 

Vlaams-Brabant moet inzetten op duurzaamheid in de verschillende beleidsdomeinen.  Zo zal het onder andere een plan opstellen om een klimaatneutrale provincie te worden maar ook de lokale gemeenten maximaal ondersteunen inzake milieu en duurzaamheid.

De nieuwe meerderheid wil nog meer de nadruk leggen op economie en tewerkstelling in eigen streek.  De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij is hiertoe een belangrijk instrument dat reële hefbomen in handen heeft om dit dan ook te bevorderen.

Bovendien gelooft ze met Vlabinvest over de nodige instrumenten te beschikken om te kunnen werken aan de woonproblematiek in Vlaams-Brabant.  Betaalbaar wonen blijft immers een knelpunt in Vlaams-Brabant en verdient dan ook de volle aandacht.

Daarnaast is Vlaams-Brabant een dichtbevolkte provincie waar de open ruimte onder druk staat.  Daarom willen ze met de daartoe beschikbare instrumenten de resterende open ruimte maximaal vrijwaren.

Maar ook inzake welzijn willen de coalitiepartners zich inzetten om de achterstand van het aanbod aan voorzieningen verder weg te werken.  Hiervoor werden reeds veel inspanningen geleverd, maar zijn nog steeds bijkomende inspanningen vereist. 

Vlaams-Brabant wordt ook gekenmerkt door de Vlaamse rand rond Brussel.  Het is derhalve de taak van het toekomstig provinciebestuur om het Vlaams karakter te bewaren. 

Mobiliteit is de volgende provinciale legislatuur een heel belangrijk onderwerp. Ondanks een groeiend gebruik van het openbaar vervoer, blijft het privé-verkeer een belangrijk gegeven. Het STOP-principe dient daarbij als uitgangspunt in het beleid.  Daarom moet ingezet worden op het verder uitbouwen van het fietsroutenetwerk, een gediversifeerd openbaar vervoersaanbod (trein, tram, bus) én het realiseren van functionele fietsverbindingen én het optimaliseren van de doorstroming op de autowegen (o.a. dynamisch verkeersmanagement, mobiliteitsmanagement ...).

Als laatste wil de provincie extra inzetten op de provinciale domeinen.  Ze zijn immers het uithangbord van onze provincie.  Daarom is het van belang dat ook onze eigen inwoners hier maximaal van kunnen genieten.