Voorlopige stopzetting van subsidiëring voor dakisolatie en zonneboilers door provincie!

29 November 2010

In een gezamenlijke commissie leefmilieu en sociale zaken-wonen, werd het subsidiereglement aangaande de dakisolatie en zonneboilers besproken. Groen! stelde bij monde van Bernadette Stassens kritische vragen bij de denkwijze van de deputatie. Bernadette Stassens, provincieraadslid, reageerde en bracht haar standpunt naar voor in de commissie en provincieraad van 23 november.Dat gedeputeerde voor leefmilieu J.Olbrechts pleit voor afschaffing wegens oversubsidiëring en niet voldoende bereiken van de groep der kansarmen is aanvaardbaar voor haar.Groen! kan echter zulk een waardevol reglement niet afschaffen vooraleer er iets waardevols in de plaats komt. Dit is als het ondertekenen van een blanco cheque.Wat betreft de oversubsidiëring wees Bernadette er op dat we moeten oppassen dat niet alle overheden en instanties de subsidie nu plots gaan afschaffen en er dan helemaal geen steun meer overblijft. Dit terwijl we beseffen dat de overheidsinvestering meer dan zijn geld opbrengt in de materie van isolatie van woningen maar ook wat betreft uitstoot van CO2. Immers minstens 30% van onze energiefactuur wordt veroorzaakt door de toestand van ons dak.Alle overheden moeten samenwerken en een gezamenlijke visie ontwikkelen, weten waar we naartoe willen en niet ieder apart in zijn of haar eentje tewerk gaan.Wat betreft het bereik van de kansarmen rekent de gedeputeerde op medewerking van de OCMW's.Zij zullen er dus in de toekomst moeten voor zorgen dat kansarme gezinnen bereikt worden en het cliënteel ook daadwerkelijk de premie aanvraagt.Hij rekent hiermee méér daken te isoleren aangezien de groep van kansarmen ook redelijk groot is. Bernadette, thuis in de materie van een OCMW, wees de heer Olbrechts er op dat OCMW-cliënten vaak enkel huurder zijn, OCMW's dit niet alleen kunnen dragen en al voldoende worden ingeschakeld voor overheidstaken.Hierbij moet eerder gedacht worden aan projecten van sociale economie, waarbij bv.een ploegbaas ter plaatse bij de kansarmen gaat om de mensen te informeren, motiveren en begeleiden en zorgt voor een ploeg die de werken komt uitvoeren.We denken hiervoor terug aan de energiescans die vorig jaar gebeurden bij kansarme gezinnen. Sociale verhuurkantoren zouden ook een mogelijkheid kunnen zijn.Het OCMW kan wel helpen om adressen door te geven en cliënten in te lichten over het bestaan van deze premie.Dit is misschien wél haalbaar voor OCMW's.Ondertussen lazen wij tot onze voldoening dat de provincie dit voorstel ook overnam in haar persmededeling.Groen! Onthield zich bij de stemming van de afschaffing van premie voor dakisolatie wegens (voorlopig) gebrek aan alternatief en met het besef dat er massaal moet worden geïnvesteerd in deze materie.