We hebben in het eerste jaar van deze legislatuur alvast een steen verlegd om zelf de verandering te kunnen zijn die we in de wereld willen zien.

17 December 2013

We hebben in het eerste jaar van deze legislatuur alvast een steen verlegd om zelf de verandering te kunnen zijn die we in de wereld willen zien.

Net geen jaar geleden brachten we op deze plaats een beschouwing bij de beleidsverklaring. Overeenkomstig het denkkader van de BBC-cyclus maken we vandaag een staat van de vorderingen op.  Als provinciale Groen fractie zijn we bijzonder tevreden met het nieuwe van Vlaams-Brabant. De trein is vertrokken. De provincie zet de neuzen in dezelfde richting.

klimaatbeleid

Niet minder dan 55 gemeenten tekenden het klimaatengagement. Maar het blijft niet bij handtekeningen. Het kader voor het verdere traject naar klimaatneutraliteit is klaar en duidelijk. Na de nulmeting in het voorjaar van 2014 rollen we het stappenplan met meetbare resultaten verder uit. In juni 2014 ondertekenen gemeenten het 'Burgemeesterconvenant'.

Op dit moment onderhandelen we met meer dan 20 middenveldorganisaties en vertegenwoordigers van bedrijven om onze inspanningen te bundelen. Bestaande initiatieven en beste praktijken worden uitgewisseld om zo sneller tot resultaten te komen. Het nieuwe subsidiereglement levert de zuurstof om via een klimaatfonds de transitie naar klimaatneutraliteit te versnellen. We geloven sterk in het belang van een lokale en een bottom-up dynamiek en nodigen iedereen uit actief deel te nemen.

Het STOP-principe is het uitgangspunt geworden van het provinciaal mobiliteitsbeleid. We zijn tevreden dat slimme maatregelen als 'slimme kilometerheffing' en 'mobiliteitsbudget' stilaan niet alleen meer tot het discours en de plannen van Groen behoren.

We onderschrijven de ambitie van de provincie om een 'fietsprovincie' te worden. We juichen de investeringen in kwalitatieve fietssnelwegen en functionele fietsroutes toe. Zo wordt fietsen nog aantrekkelijker binnen het pallet van verplaatsingsmogelijkheden. Het is immens belangrijk dat de jeugd van Vlaams-Brabant op een veilige manier met de fiets naar school kan. We  staan helemaal achter de jongerenactie 'ik zie je graag' om zichtbaarder te zijn in het donker.

Zelfs na de interne staatshervorming blijft de provincie investeren in jongeren. De Groen fractie juicht de thematische beleidsparticipatie van de vernieuwde jeugdraad2 toe.

We geloven in impulsinitiatieven zoals ROCKVONK en 45-Toeren en zijn als ecologisten in onze sas met de inspanningen van het jeugdverblijfcentrum Hanenbos op vlak van energiebesparingen, duurzaam meubilair, vleesmatiging, eerlijke handel, korteketen- en streekproducten. 

De provincie blijft ook ambitieus op het vlak van betaalbaar wonen voor iedereen. Het is daarbij van belang dat de provincie investeert in de energiezuinigheid van bestaande woningen. Maar de groene fractie vindt het ook heel goed dat de provincie, zoals we een paar maanden geleden luidop durfden hopen, nu een subsidiebudget van 100.000 euro vrijmaakt om via voorbeeldprojecten na te gaan of woningdelen een gelijktijdig antwoord zou kunnen bieden op de nood aan  milieuvriendelijke, betaalbare en eenzaamheid doorbrekende woningen?

In het kader van woonbeleid schat de Groene fractie de overdracht van Vlabinvest naar de provincie ook als erg belangrijk in. Met de toenemende demografische druk op de Vlaamse rand rond Brussel wordt betaalbaar wonen er een buitengewoon grote uitdaging. 

Vanaf januari 2014 wordt de verantwoordelijkheid voor de regionale landschappen en bosgroepen overgeheveld naar de provincie. Daarmee wordt de provincie een nog belangrijker stakeholder in het bewaren van de biodiversiteit in Vlaanderen. De Groene fractie is verheugd met het intensief overleg van het afgelopen jaar om een toekomstgericht en werkzaam samenwerkingsverband op te starten. We zijn ook blij met de dialoog hierover met de erfgoedcel binnen het beleidsdomein cultuur. Landschappen zijn een belangrijk deel van ons erfgoed. Landschapszorg kantelde mee in als taak voor de provincie.

In het algemeen moeten we maximale integratie nastreven met nog meer beleidsdomeinen.

De natuur kent geen grenzen. Het beleid rond waterlopen, bijvoorbeeld, moet ook coherent zijn met de bekommernissen en doelstellingen van ons biodiversiteitsbeleid. 

Wij zijn blij dat voor de provincie Vlaams-Brabant ecologische en economische ambities meer en meer samengaan. We moedigen de uitwerking van het ecologisch luik van maatschappelijk verantwoord ondernemen aan. Het is bijvoorbeeld goed dat een provinciale antenne van de vzw I-cleantech opgericht werd. We vinden het ook belangrijk dat de werking van de POM en de beide arrondissementele RESOC's coherent is met het provinciale beleid. Als we een klimaatneutrale provincie willen realiseren, dan zijn de sociaaleconomische actoren van Vlaams-Brabant daarin onmisbaar. 

Ondertussen is de Vlaamse EVA Integratie en inburgering een feit. Vanaf 2015 zal deze actief zijn. De Vlaamse Regering bepaalt rond deze periode welke regio's en steden hun eigen werking kunnen behouden. Vlaams-Brabant heeft een sterk en performant inburgerings- en integratiebeleid. Dit autonoom kunnen uitvoeren, maximaal rekening houdend met de regiospecifieke uitdagingen, zou ook in de toekomst een meerwaarde betekenen. 

De onthaalbureaus spelen een belangrijke rol in ons inburgeringsbeleid. Het aantal contracten stijgt nog steeds. Het afgelopen jaar is de focus sterk verschoven naar niet-verplichte inburgeraars. In onze provincie zijn nogal wat EU-inwoners gevestigd die niet verplicht zijn om een inburgeringscursus te volgen. Onze onthaalbureaus hebben ook de taak gekregen om deze mensen te motiveren het inburgeringstraject te volgen om zodanig een beter zicht te hebben op onze maatschappij en er actiever in te participeren. 

Het Provinciaal Integratie Centrum is, samen met de diensten Vlaams karakter en sociale planning, een integrale aanpak aan het ontwikkelen rond de instroom vanuit Brussel naar de Vlaamse Rand. Hierdoor zullen we onze Vlaamse randgemeenten beter kunnen ondersteunen in hun integratiebeleid. In de tweede helft van 2014 zal de vernieuwde aanpak worden voorgesteld. 

De provincie Vlaams-Brabant heeft een dynamische kijk hebben op diversiteit en gelijke kansen. Als fervente voorstanders van een inclusief beleid vinden we de structurele samenwerking van 'gelijke kansen' met het beleidsterrein 'gezondheid' een erg goed idee. Een laagdrempelig testcentrum voor HIV en andere SOA's ontbreekt in Vlaams-Brabant. Het is goed dat de meerjarenplanning er één in het vooruitzicht stelt. Hiermee komt de provincie tegemoet aan een vraag van de holebibeweging.

De Groene fractie is trots dat de provincie Vlaams-Brabant als enige niet op ontwikkelingssamenwerking bespaart.

Het budget van 940.000 € blijft stabiel voor deze legislatuur.  Daarmee is de basis gelegd voor een ontwikkelingssamenwerking met een 'eigen gezicht'. De provincie Vlaams-Brabant  blijft samen werken met Kleur Bekennen, het Afrika Filmfestival, de vierdepijlerorgranisaties en, last but not least, de NGO's. Maar de provincie wil ook met anderen rond de tafel gaan zitten zoals o.a. bedrijven en scholen. De voorbereidende gesprekken met koepelorganisaties en scholen zijn doorgegaan en beschikbaar studiemateriaal wordt momenteel in samenwerking met de HUB geactualiseerd.

We willen doelgroepen uit het Noorden en Zuiden effectief laten samenwerken en met elkaar hun ideeën en middelen laten uitwisselen. Want organisaties uit het Zuiden kunnen leren van de Vlaams-Brabantse organisaties maar omgekeerd kan ook. Een inhoudelijk accent kan 'klimaatneutraliteit' worden. Ons doel een klimaatneutrale provincie te worden moet rechtstreeks verbonden met onze noord-zuidwerking. Het is geweten dat mensen in ontwikkelingslanden het hardst getroffen worden door de klimaatverandering.

Vanaf 2014 zal de provincie onder impuls van een stuurgroep en een stafmedewerker op een geïntegreerde en gestructureerde manier verder werken aan een duurzaam bestuur. Beste praktijken worden op korte termijn intensiever gedeeld en toegepast. Het is goed dat we leren van de lessen uit het verleden. Het is een goede zaak dat concrete duurzaamheidstoetsen worden geïmplementeerd in overleg met binnen- en buitendiensten van ons bestuur. Een duidelijke en bruikbare leidraad biedt het voordeel dat iedereen makkelijker en bewust kan bijdragen aan een duurzaam bestuur. Voor wat betreft milieuvergunningen legt dit bestuur, binnen het kader van de wet, nu al veel sterker het accent op verduurzaming. 

We erkennen dat de provincie als intermediair bestuursniveau echt meerwaarde kan betekenen. We moeten de geloofwaardigheid van het provinciale bestuursniveau bestendigen en vergroten. Dat kunnen we doen door het inhoudelijk debat nog meer plaats geven. De terugkoppeling van de beleidsdaden van de organisaties waarin de provincie participeert, moet ook een meer systematische en structurele plaats krijgen in de werking van de raadscommissies.

Daarnaast willen we dat er nog meer  ingezet wordt op onze relatie met de lokale besturen. Door samenwerking, kennisdeling en ondersteuning met middelen kunnen we hen, zoals bijvoorbeeld met VERA versterken. 

We maken ons wel zorgen als Vlaanderen eenzijdig beslissingen neemt om het Provinciefonds drastisch in te krimpen. Is dat wel goed bestuur? Kan dat soort politiek in overeenstemming gebracht worden met het beginsel van subsidiariteit en responsabilisering van lokale overheden? We hopen in ieder geval dat Vlaanderen zal nuanceren en haar beleid zal afstemmen en diversifiëren naargelang de problemen en uitdagingen zich stellen. Een Vlaamse EVA voor Integratie en Inburgering houdt de mogelijkheid van een coherent bestuur in. Maar even goed stelt zich het risico van een 'one size fits all'-politiek. De noden en problemen op vlak van integratie en inburgering in de Rand rond Brussel zijn natuurlijk niet te vergelijken met de uitdagingen in Genk of Turnhout. 

Als we de vergelijking maken met een klein jaar geleden, dan blikken wij tevreden terug.

De ambitie om duurzaam te werken is gedeeld. We hebben middelen vrijgemaakt voor de realisatie van een klimaatneutrale provincie. De gevoeligheid voor de noodzaak aan meer inclusief beleid is vergroot. We maken meer de verbinding tussen economische, sociale en ecologische doelstellingen en zetten daar verschillende soorten activiteiten en budgetten tegenover. De Groen fractie is er blij mee.

We hebben in het eerste jaar van deze legislatuur alvast een steen verlegd om zelf de verandering te kunnen zijn die we in de wereld willen zien. 

Tie Roefs

Fractieleider Groen