Gewestelijk expresnet van fietsverbindingen moet er nu kunnen komen

01 April 2010

Tijdens de provincieraad van 30 maart kwam raadslid Leen Van Aken tussen om duidelijkheid te krijgen over een netwerk van fietsverbindingen van en naar de hoofdstad. Met het START-project wil de Vlaamse overheid het verkeersinfarct in en rond Brussel aanpakken. Groen! is voorstander van duurzame oplossingen, en dat houdt in dat er ruime kansen moeten gegeven worden aan openbaar vervoer en uitbreiding van fietsaccommodatie. Op dit moment zou slechts 1 procent van de 135.000 pendelaars uit de Vlaamse rand naar Brussel gebruik maken van de fiets, terwijl de gemiddelde afstand van de meeste gemeenten in de rand tot het centrum van Brussel maar 8 tot 16 kilometer bedraagt. Om meer mensen op de fiets te krijgen, moeten de Vlaamse en Brusselse fietsinfrastructuur dringend beter op elkaar afgestemd worden. Daartoe hebben de beide gewesten een akkoord gesloten. Leen Van Aken: "We hebben er mee voor gezorgd dat op Vlaams niveau steun bestaat voor dit idee. Reeds op 4 februari 2009 werd in het Vlaams parlement een groene resolutie over de aanleg van een fietsnetwerk unaniem goedgekeurd. Aan de Vlaamse regering werd gevraagd om met het Brussels Hoofdstedelijk gewest werk te maken van een gewestelijk expresnet voor de zachte weggebruiker bestaande uit functionele, comfortabele en veilige fietscorridors tussen de Vlaamse randgemeenten en het centrum van Brussel. Opdat dit kan werken is er ook een taak weggelegd voor de provincie en de gemeenten. Het expresnet kan immers niet los gezien worden van bestaande functionele en recreatieve fietsnetwerken of van de fietspaden langsheen de wegen." Na een eerdere vraag in november 2008 antwoordde gedeputeerde Swinnen nog dat Brussel midden in onze provincie een probleem vormt voor de fietsroutenetwerken. Nu de resolutie er is, kan die houding niet meer gehandhaafd blijven. Groen! wilde daarom weten welke initiatieven genomen zijn om samen te werken rond een duidelijke definitie van 'Gewestelijk expresnet voor de zachte weggebruiker' en de rol van de provincie daarin. Het is trouwens zo dat reeds in 2006 in het bindend gedeelte van het provinciale structuurplan sprake was van 3 non-stoproutes naar Brussel, waaronder de missing link van de route Brussel-Leuven: een fietsbrug over de Ring.

Leen Van Aken: "De antwoorden van de deputatie stellen ons maar ten dele gerust. We zijn blij te vernemen dat de provinciale mobiliteitsdienst samenwerkt met de gewesten en werkt aan een nota over de rol van de provincie. Voor ons is het daarbij belangrijk dat er gewerkt wordt aan een meer uniforme bewegwijzering. Wij zijn ook blij dat er een principieel akkoord is om een fietsbrug aan te leggen, maar we hadden daar liever een termijn bij gehad. Samengevat liggen nu alle kaarten op tafel voor de provincie om een actieve rol op te gaan nemen in dit dossier. De snelle fietsroutes zouden al in 2006 aangelegd zijn. In plaats van zoals nu hun aanleg afhankelijk te maken van de plannen voor de Ring, zouden de verschillende overheden integendeel prioriteit moeten geven aan slimme verbindingen voor zachte weggebruikers. Dat zou getuigen van een duurzame toekomstvisie op de mobiliteit in onze regio."

Leen Van Aken, provincieraadslid