Nieuwe studie toont aan dat door verbreding Brusselse Ring alle toegangswegen dichtslibben

05 Februari 2013

Nieuwe studie toont aan dat door verbreding Brusselse Ring alle toegangswegen dichtslibben

Uit een nieuwe studie over de noodzaak aan verbreding van de Brusselse ring, blijkt dat de zuivere impact van een verbreding met 2 rijstroken alle wegen doet dichtslibben die verkeer naar de ring leiden. "De verbreding verschuift en vergroot de problemen alleen maar. Bovendien toont de studie van Transport and Mobility Leuven aan dat de investering van een verbreding verlieslatend is," zeggen Groen parlementsleden Hermes Sanctorum (Vlaams) en Annemie Maes (Brussels). De Vlaamse regering heeft het plan opgevat om de ring rond Brussel langs beide kanten uit te breiden met twee extra rijstroken. Groen heeft de kosten en baten laten berekenen over deze voorziene uitbreiding door het gerenommeerde studiebureau Transport and Mobility Leuven. De partij liet deze studie uitvoeren omdat noch het milieueffectenrapport (MER) noch de maatschappelijke kostenbatenanalyse (MKBA) die de Vlaamse regering laat uitvoeren, de zuivere impact van extra rijstroken onderzoekt. In de vergelijking worden wel steeds rekeningrijden, fietsverbindingen en een uitbreiding van openbaar vervoer meegenomen. Het studiebureau onderzocht daarom de impact van rekeningrijden enerzijds en extra rijstroken op de ring anderzijds.Uit de studie blijkt dat een verbreding van de ring het fileprobleem niet zal oplossen. "De ring zelf wordt immers verbreed, maar de op ?en afritten en de toekomende snelwegen (E40, E19 A4, A12) niet. De nieuwe rijstroken zullen extra auto's aanzuigen waardoor het fileprobleem zich zal verplaatsen van op de ring naar de op ?en afritten en de toekomende snelwegen.. Het verkeer zal misschien wat vlotter verlopen op de ring, maar je zal veel moeilijker op de ring geraken," zegt Vlaams parlementslid Hermes Sanctorum.

Naast meer files zal de verbreding van de ring ook extra voertuigen en dus extra uitstoot met zich meebrengen. "Noch Brussel noch Vlaanderen slagen er vandaag in om de luchtkwaliteitsnormen na te leven. Door te kiezen voor extra auto-infrastructuur zal de toestand alleen maar verergeren en voelbare effecten hebben op de gezondheid van Vlamingen en Brusselaars. We kunnen ons op dat vlak geen verdere achteruitgang meer permitteren," meent Annemie Maes.

Bovendien blijkt uit de studie dat de kosten van de uitbreiding niet opwegen tegenover de baten. Voor elke euro die de Vlaamse regering in het bouwen van de infrastructuur investeert, krijgt ze de komende 25 jaar slechts 67 cent terug. "Een verlieslatende investering is een slechte investering," meent Hermes Sanctorum.

Groen pleit ervoor om het scenario van rekeningrijden in te voeren. "Het onderzoek toont aan dat rekeningrijden wel winstgevend is, het fileprobleem wel drastisch vermindert en het milieu- en gezondheidsschade beperkt. Rekeningrijden zal de luchtkwaliteit verbeteren," aldus Sanctorum. Daarnaast zou rekeningrijden soelaas kunnen bieden voor de enorme autodruk waaronder het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vandaag te lijden heeft. "De Brusselse regering heeft met IRIS 2 een plan ingevoerd dat de autodruk tegen 2018 met 20% naar omlaag wil krijgen. Rekeningrijden past perfect binnen deze doelstelling. Een verhoging van de capaciteit van de Brusselse ring daarentegen dreigt deze inspanningen teniet te doen," aldus Maes.