Verslag provincieraad 17 oktober 2023

06 December 2023

Verslag provincieraad 17 oktober 2023

Hierbij vindt u het verslag van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 17 oktober 2023!

Op dinsdag 17 oktober 2023 vergadert de provincieraad van Vlaams-Brabant opnieuw te Leuven. Na de goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering, vangt het ‘vragenuurtje’ aan. Vanuit de Groen-fractie komen er deze maand maar liefst vier verschillende vragen.

Sarah Sneyers bijt de spits af met de eerste mondelinge vraag over de fietssnelweg F20 tussen Brussel en Halle, naar aanleiding van een opmerking door een inwoner van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. De fietssnelweg werd recent heropend na een vernieuwing door de provincie. Zo werden er bijvoorbeeld dynamische lichten geplaatst om voorrang te geven aan fietsers op het stadsplein van Ruisbroek. De burgemeester besloot echter om dit besluit na twee maanden al terug te draaien, omdat de verkeerssituatie te gevaarlijk zou zijn. Er gebeurde echter slechts één ongeval met niet al te ernstige gevolgen. “De opknapbeurt gebeurde met geld van de provincie en nu beslist de gemeente eigenhandig om alle besluiten terug te draaien. Hoe reageert de provincie hierop? Bestaat er een algemeen beleid hiervoor?” vraagt Sarah.

Gedeputeerde Dehaene antwoordt dat het terugdraaien van de dynamische verkeerslichten op initiatief van de burgemeester gebeurde na een incident in de eerste weken. Dit valt onder zijn bevoegdheid. In Beersel staan er verkeerslichten die op rood springen voor automobilisten als er een fietser aankomt. De gemeente was zelf vragende partij om een gelijkaardig systeem te installeren op het kruispunt in kwestie. Op dat moment waren er nog geen gegevens beschikbaar over die manier van werken. Het systeem zou na een tijd geëvalueerd worden. Deze evaluatie staat geagendeerd voor een van de volgende dagen en dan zal er beslist worden om al dan niet terug te keren naar het oude systeem. De provincie heeft effectief een subsidie gegeven, maar houdt eveneens de tweede schijf achter tot een definitieve oplossing wordt bereikt.

Een tweede mondelinge vraag, ditmaal i.v.m. armoede, komt van fractievoorzitter Tie Roefs. “Vandaag 17 oktober is het werelddag van verzet tegen armoede,” begint Tie, “ondanks de rijkdom in onze provincie, wordt tien procent van onze bevolking geconfronteerd met armoede en sociale uitsluiting.” Daarom peilt ze naar de wijze waarop de provincie belastingen zou heffen als die ervan zouden komen? Wordt er een onderscheid gemaakt tussen de zwakste en de sterkste schouders? Daarnaast vraagt Tie naar de wijze waarop de provincie aan uitgavezijde rekening houdt met armoede binnen Vlaams-Brabant?

In antwoord op de eerste deelvraag legt gedeputeerde Coppens uit dat Vlaams-Brabant als enige provincie geen provinciale belastingen heft, ze bepaalt enkel de hoogte van de opcentiemen op de onroerende voorheffing. Binnen deze opcentiemen wordt er niet gedifferentieerd, omdat de onroerende voorheffing betrekking heeft op onroerende goederen. Mensen die geen eigendom hebben, worden niet getroffen. Mensen die veel eigendom hebben, betalen relatief meer. Vervolgens bespreekt Coppens de provinciale initiatieven inzake armoede. Er zijn al heel wat diensten die er rekening mee houden. Zo zijn er op vlak van mobiliteit de fietsschool en de fietsbibliotheek, waar kwetsbare groepen kunnen leren fietsen. Daarnaast is er op vlak van sociale economie 2,6 miljoen euro uitgetrokken in de komende vijf jaar om kansarme mensen de weg naar de arbeidsmarkt te wijzen. Ook in de provinciale scholen bestaan ondersteuningsprogramma’s voor de ouders en wordt jaarlijks kritisch bekeken welke kosten ten laste van de ouders zullen vallen. Tot slot zijn ook de provinciale domeinen zeer laagdrempelig en bieden ze de Vlaams-Brabanders vrijwel gratis recreatie aan. Op vlak van sociaal wonen zijn er eveneens projecten lopende.

Tie bedankt de gedeputeerde voor het mooie overzicht inzake de uitgavezijde en de sociale economie. Ze vraagt om in de toekomst het aandeel te kennen van het sociaal tarief dat gehanteerd wordt inzake toerisme. Hoe vaak wordt hier effectief beroep op gedaan? Ze hoopt een antwoord te krijgen in een van de komende commissies. Bijkomend wijst ze op de mogelijkheid dat de provincie de dotatie vanuit Vlaanderen zou verliezen en vraagt ze hoe de deputatie de situatie dan zou aanpakken. Coppens antwoordt dat de deputatie dit zal bekijken eens het zover is.

De derde mondelinge vraag vanuit de fractie betreft het ophangen van de vredesvlag aan het provinciehuis. Tie kadert: “We waren allemaal getuige hoe Hamas op 7 oktober een militaire operatie tegen Israël opstartte, waarbij veel onschuldige burgerslachtoffers vielen. Israël reageert met, naar eigen zeggen, een oorlog. Opnieuw vallen veel burgerslachtoffers. In Gaza is 65% jonger dan 25, de kans dat de oorlog onschuldige jongeren en kinderen treft is dus meer dan reëel. Volgens ons is dit een reden om nu een luide stem tegen oorlog en tegen polarisering in het algemeen te laten weerklinken. Er is maar één kant om te kiezen en dat is die van het internationaal recht, de kant van het licht en van de dialoog, die de deportatie van tienduizenden mensen moet stoppen.” Groen wil dus, naar voorbeeld van Amsterdam en Leuven achter de roep voor wereldvrede staan en de vredesvlag hijsen. “We moeten er mee voor ijveren dat niets overeind blijft om de moorden en gruweldaden van Hamas en de buitenproportionele reactie van Israël te rechtvaardigen. Het Palestijnse volk heeft recht op een eigen land. De huidige apartheid hadden we al lang de wereld uit moeten helpen.”

Gedeputeerde Nevens antwoordt dat de provincie het betreurt dat er vandaag nog naar wapens wordt gegrepen om conflicten te beslechten. In een oorlog zijn er alleen verliezers en vallen vaak burgerslachtoffers. De provincie zal zich echter houden aan het protocol en de omzendbrief van de Vlaamse overheid inzake het bevlaggen van overheidsgebouwen. De vredesvlag zal dus niet gehesen worden. Tie uit haar teleurstelling bij dit antwoord: “Vrede is niet neutraal. We moeten hier effectief elke dag voor ijveren. Wanneer we als volksvertegenwoordigers niet kunnen zeggen dat we symbolisch zullen bijdragen aan de vrede bij een wereldconflict, waar zijn we dan mee bezig?”

De vierde en laatste mondelinge vraag wordt eveneens gesteld door Tie Roefs en betreft een totaal andere materie: de Aziatische hoornaars. “Het actieve seizoen van de Aziatische hoornaars loopt in november op haar eind, maar de uitdagingen die deze invasieve exoot met zich meebrengt, zullen echter niet uitgeroeid zijn. De hoornaars vormen een gevaar voor de imkerij en de natuursector: ze vallen honingbijen en andere insecten aan om ze te gebruiken als bron van eiwitten,” legt ze uit. Daarom luidt de vraag vanuit de fractie of het provinciebestuur zicht heeft op welke gemeenten tussenkomen in de organisatie en de kosten van de nestenverdelging. Hoe voorkomen we dat Vlaams-Brabanders niet de tachtig euro zullen willen spenderen om een nest te laten verdelgen? Één nest kan immers volgend jaar tot honderd nieuwe nesten leiden.”

Gedeputeerde Dehaene bevestigt dat de bekommernis om de Aziatische hoornaar terecht is. De soort is erg alarmerend en zorgt naast andere exoten, vooral planten, voor veel hinder en schade. De vraag is momenteel wie het best geplaatst is om wat te doen. Recent besliste de Vlaamse overheid om de tussenkomst van tachtig euro af te schaffen, daarom zijn er enkele gemeentebesturen die nu initiatief nemen om een eigen reglement uit te werken. Er wordt in kaart gebracht om welke gemeentes het gaat, de meeste nesten werden gevonden in het oosten van Vlaams-Brabant, maar het risico op verspreiding is effectief heel groot. De Vlaamse overheid heeft een website waar alle informatie verzameld wordt: we moeten mensen aanmoedigen om hier vaststellingen in op te geven. Zo kan de provincie in kaart brengen waar het probleem zich voordoet. Tie bedankt de gedeputeerde voor zijn antwoord en vraagt om op de hoogte gehouden te worden over verdere ontwikkelingen. De hoornaar is immers niet de enige exoot die voor problemen zal zorgen en daar zit de klimaatverandering voor iets tussen.

Na het afsluiten van het ‘vragenuur’ kan worden overgegaan tot de orde van de dag. Het eerste agendapunt is voorstel nr. 88. De provincieraad stemt over het ontwerp inzake het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘leidingstraat Glabbeek-Halen’. Het ontwerp werd behandeld op de raadscommissie ruimte van 3 oktober. Groen stemt voor en het voorstel wordt goedgekeurd.

Vervolgens ligt voorstel nr. 89 voor. Dit voorstel betreft de goedkeuring van het bestek over de herstelling van het talud en de omheining van de Wijnpers. Groen stemt voor en het voorstel wordt goedgekeurd. Voorstel nr. 90 gaat over de renovatie van het sanitair van de bistro in het provinciedomein Het Vinne. Groen stemt voor de goedkeuring van het bestek en het voorstel wordt goedgekeurd. Tot slot wordt een nieuwe politiek vertegenwoordiger aangesteld, enerzijds in de algemene vergadering van het Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevalei vzw en anderzijds in de Lokale Actie Groep en Algemene Vergadering van Pajottenland+. Voor de eerste positie wordt Geertrui Windels verkozen, het tweede mandaat gaat naar Walter De Donder. Sarah legt uit waarom geen kandidaat werd voorgesteld vanuit de Groen-fractie: “We zijn het ondemocratisch gedoe beu. Alle mandaten worden toch toegekend aan leden uit de meerderheid.”

 

Nadat de agendapunten zijn overlopen, krijgt provinciegouverneur Jan Spooren de tijd om een toespraak te houden. In zijn speech bespreekt hij enkele knelpunten binnen het provinciaal beleid en projecten die lopende zijn in een poging deze aan te pakken. Zo gaat het om het belang van een adequate noodplanning op provinciaal niveau. Op dit niveau opende recent een permanent crisiscentrum. Vervolgens besprak hij het veiligheidsbeleid binnen de provincie. Daarbij toetste hij aan de problematiek inzake het vinden van politiepersoneel binnen de provincie. Een rekruteringsproject dat iets meer dan twee jaar geleden op gang werd getrokken, leidde ondertussen tot een daling van vier procent in de tekorten. Daarnaast besprak hij de taalproblematiek die soms ontstond wanneer Vlaams-Brabanders door een ambulance naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis werden gevoerd, dat zich in Brussel of Wallonië bevond. Om de gevaren van de taalbarrière op medisch vlak tegemoet te komen werd een nieuwe regel ingevoerd. De ambulance mag naar een ander ziekenhuis dan het dichtstbijzijnde rijden, indien er een taalverschil zou zijn en het andere ziekenhuis niet meer dan twaalf minuten verder rijden is. Natuurlijk moet ook de gezondheidstoestand van de patiënt de bijkomende afstand toelaten. Afsluiten deed hij met het waterbeheer. De provincie heeft enkele lopende projecten, zoals ‘weerbaar waterlandschap’ om de sponsfunctie van het landschap opnieuw te verhogen en ‘peilgestuurde drainage’ om de grondwaterniveaus aan te vullen. Binnen een drietal jaar zullen ook de Waterschappen intrede doen. Het gaat om nieuwe rechtspersonen die autonoom het onbevaarbaar water zullen beheren. 

De voorzitter sluit de vergadering. De volgende provincieraad vindt plaats op 14 november 2023.