Verslag provincieraad 2 mei 2023

30 Juli 2023

Verslag provincieraad 2 mei 2023

Groen is ontzet door de dubbele vraag om de mandatering van de deputatie. Deze vergroot het democratisch deficit op provinciaal niveau dat ongeziene proporties begint aan te nemen. De deputatie wordt gedomineerd door de N-VA en zet de provincieraad zo veel mogelijk buiten spel.

Op dinsdag 2 mei 2023 vindt de provincieraad van Vlaams-Brabant plaats in het Leuvense provinciehuis. Wederom opent de raad met de goedkeuring van de notulen, oftewel het verslag van de vorige raad, en de mondelinge vragen. Tie Roefs, fractieleider van Groen, had twee vragen ingediend bij de raadsvoorzitter, maar kreeg slechts antwoord op één van deze vragen.

De eerste mondelinge vraag behelst het provinciale zwemwater. Tie vraagt gedeputeerde Schevenels (Open VLD) om de stand van zaken rond de studie over de verschillende mogelijkheden van waterrecreatie in de provinciale domeinen. In maart 2022 kondigde gedeputeerde Schevenels namens de deputatie in een persbericht de sluiting van de zwembaden in de drie provinciedomeinen van Diest, Huizingen en Kessel-Lo aan. Daarop stak Groen de lont aan het vuur van een verenigde oppositie met als resultaat dat er een studie zou komen naar de mogelijkheid om zwemwater in de provinciedomeinen verder mogelijk te maken. In december 2022 werd dan vooropgesteld dat in het voorjaar van 2023 bekend zou zijn wie deze studie zou uitvoeren. De gedeputeerde antwoordt dat het bestek inderdaad in 2022 werd goedgekeurd en gepubliceerd, op 7 februari hebben vier bureaus hun kandidatuur ingediend en op 9 maart besloot de deputatie om deze kandidaturen goed te keuren en werden de kandidaten uitgenodigd om een offerte in te dienen. Op 2 mei werden drie gelijkaardige offertes ingediend, het vierde bedrijf is ondertussen afgehaakt. Deze offertes zullen worden nagekeken door een jury die, indien nodig, verder zal onderhandelen. Tie vraagt waarom de eerdere beslissing op 18 april werd uitgesteld naar het eind van deze maand. Dit blijkt om juridisch-technische redenen te zijn gebeurd: één van de kandidaten vroeg om bijkomende informatie, waardoor alle kandidaten deze informatie ook moesten ontvangen, met extra tijd om deze te verwerken. 

TieRoefsDIEST.jpg

De tweede mondelinge vraag uitgaande van de fractie werd onbeantwoord gelaten door de voorzitter van de raad en kwam als dusdanig niet aan bod. De mondelinge vraag van Tie over de reactie van de intercommunale Interleuven op de provinciale hemelwaterverordening zou verloren gegaan zijn. Onrechtstreeks werd echter wél op deze vraag geantwoord, in navolging van een vraag van een mede-raadslid. Vanuit de gemeentes en intercommunales klonk protest tegen de hemelwaterverordening van de provincie. In een petitie maakten de burgemeesters hun mening duidelijk dat de provincie niet bevoegd zou mogen zijn voor het hemelwater. Erg opvallend is daarbij dat enkele van deze ‘criticasters’ provincieraadsleden zijn die de hemelwaterverordening mee goedkeurden. Deze contradictie moet worden aangekaart. Sarah Sneyers, provincieraadslid voor Groen, maakt later een gelijkaardige opmerking. Een gedeputeerde zei dat het creëren van een Nationaal Park in Vlaams-Brabant een verdienste is van het provinciaal niveau, hoewel een van de speerpunten in diens campagne de afschaffing van de provincies was. “Van Januskoppen gesproken,” sluit Sarah af.

Na de mondelinge vragen, is het aan de orde van de dag. Op de agenda staat eerst kennisgeving nr. 24. Het betreft een ministerieel besluit ter goedkeuring van de jaarrekening (2021) van VERA, een autonoom provinciebedrijf of APB. VERA is het provinciaal steunpunt voor ‘e-government’. Groen-fractielid Finke Jacobs zetelt er in de Raad van Bestuur in zijn functie als provincieraadslid. Omdat het om een kennisgeving gaat, wordt er niet over deze jaarrekening gestemd.

Voorstel nr. 25 gaat over het positief advies van de jaarrekening (2022) van Vlabinvest, eveneens een APB. Verder neemt de provincieraad kennis van de panden verworven door het bedrijf, wiens primaire taak het aanbieden van sociale (huur)woningen uitmaakt. Groen stemt voor en het voorstel wordt goedgekeurd.  

In voorstel nr. 26 wordt de goedkeuring van de provincieraad gevraagd om één van de speeltuinen in het provinciedomein van Huizingen te renoveren. Het voorstel wordt unaniem goedgekeurd door de hele raad.

Vervolgens geeft de provincieraad haar principiële instemming voor de uitvoering van initiële werken ter uitvoering van het Landinrichtingsplan ‘Over Voer, Ijse en Dijle’, oftewel OVID. Het landinrichtingsplan OVID maakt deel uit van het overkoepelende landinrichtingsproject ‘Plateau van Moorsel’ en, meer specifiek ‘Dijleland’. Het gaat niet om een volledige instemming met het project maar om een principiële. De deputatie wil deze verder zelf invullen. Het tweede artikel van voorstel nr. 27 houdt deze bevoegdheidsdelegatie van de raad naar de deputatie in. Het voorstel wordt artikelsgewijs gestemd. Groen stemt voor de artikelen 1 en 3, die de eigenlijke inrichting van OVID inhouden. De fractie stemt echter tegen de mandatering van de deputatie om op eigen houtje de opvolging van het project  te doen, zoals bepaald in artikel 2. Het voorstel wordt echter in haar geheel goedgekeurd.

Dicht verwant aan het voorgaande is voorstel nr. 30. In het kader van het Vlaams regeerakkoord werd beslist tot de oprichting van zogenoemde ‘Landschapsparken’ en Nationale Parken in Vlaanderen. Deze moeten een motor voor streekontwikkeling worden via toeristisch-recreatieve ontwikkeling en werkgelegenheid. De provincieraad stelt bijgevolg de Brabantse Wouden kandidaat om de titel ‘Nationaal Park’ te verkrijgen. Als onderdeel van deze kandidatuur werd een masterplan opgesteld dat de belangrijkste doelstellingen en de bestuurstructuur van de Brabantse Wouden uiteenzet. Groen is dit project, net als het vorige, enorm genegen. Al tijdens de vorige legislatuur, met fractieleider Tie Roefs als gedeputeerde, kreeg het idee van WALDEN vorm. Opnieuw vraagt de deputatie echter om de bevoegdheid tot goedkeuring van het definitieve masterplan te delegeren. Bij de artikelsgewijze stemming, stemt Groen tegen de bevoegdheidsdelegatie. Wanneer ten slotte nog een stemming plaatsvindt over het gehele voorstel, onthoudt de fractie zich. Groen-lid Luka Augustijns vraagt wat de meerwaarde van deze gehele stemming percies is, wanneer een artikelsgewijze stemming reeds heeft plaatsgevonden.

 TieRoefsZONIEN.jpg

Groen is ontzet door de dubbele vraag om de mandatering van de deputatie. Deze vergroot het democratisch deficit op provinciaal niveau dat ongeziene proporties begint aan te nemen. De deputatie wordt gedomineerd door de N-VA en zet de provincieraad zo veel mogelijk buiten spel. Het quotum van tien provincieraden per jaar wordt nog nauwelijks gehaald. De Groen-fractie verzette zich hier in het verleden al tegen en zal dit ook blijven doen. Dat is ook de reden dat Groen tweemaal tegen de bevoegdheidsdelegatie aan de deputatie stemt op deze raad.

Eveneens in het kader van voorstel nr. 30 vraagt Tie Roefs om extra toelichting. In het bestek verwees men naar ‘het ontsluiten van natuurlijk water’, ook voor recreatieve doeleinden. De vraag rijst in hoeverre dit terugkomt in de eerder besproken studie van de offertehouders. Wordt het idee van van natuurlijk zwemwater in de provinciale domeinen mee onderzocht? De deputatie reageert dat het één het ander niet uitsluit.

Voorstellen nrs. 28 en 29 betreffen respectievelijk een overheidsopdracht voor het leveren van van voedingswaren aan het PISO te Tienen en de verkoop van enkele percelen aan Aquafin. Groen stemde voor en beide voorstellen werden goedgekeurd.

Tot slot kwamen voorstellen nrs. 31 en 32  aan bod. Zij behandelden de uittreding van de provincie uit de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden Havicrem en IGO. Bij de eerste werd de aandelenvergoeding goedgekeurd en bij de tweede werd de afstand van deze vergoeding ook goedgekeurd, beide met steun van Groen. Fractieleider Tie Roefs vraagt of het idee om de vergoedingen uit intercommunales in een rollend klimaatfonds te steken dat ooit eerder door haar werd gelanceerd, nog een toekomst kan hebben? Afsluitend geeft ze aan benieuwd te zijn of de bestemming van deze gerecupereerde gelden in de raad zullen gestemd worden. Misschien zal de deputatie dit wederom voor eigen rekening nemen.

De provincieraad wordt gesloten. De volgende raad vindt plaats op 30 mei.