Verslag provincieraad maart 2023

02 Mei 2023

Verslag provincieraad maart 2023

Groen diende een mondelinge vraag over het op 1 februari 2023 goedgekeurde decreet op de regiovorming in, maar deze werd niet-ontvankelijk verklaard. De regiovorming zou de provincie niet aanbelangen. Begrijpen wie begrijpen kan!

Op 28 maart 2023 komt de provincieraad van Vlaams-Brabant opnieuw samen in het provinciehuis te Leuven. Alvorens de raadsleden hun mondelinge vragen kunnen stellen, wordt eerst een tijdelijke commissie samengeroepen ter goedkeuring van de geloofsbrieven van een nieuw provincieraadslid uit de Vlaams Belangfractie. Vooraleer een nieuw lid de eed kan afleggen, moet steeds worden nagegaan of deze sinds de vorige verkiezingen is blijven voldoen aan de voorwaarden om verkiesbaar te zijn en of er geen onverenigbaarheden bestaan de tussen verschillende (politieke) functies die ze opnemen. De voorzitter van de provincieraad trekt namen uit een bokaal om de commissie te vormen. Groen fractielid Luka Augustijns moet mee de geloofsbrieven beoordelen. De raad wordt tijdelijk geschorst, de commissie vergadert en concludeert dat er geen tekortkomingen terug te vinden zijn in de geloofsbrieven. De provincieraad keurt unaniem de beslissing van de commissie goed en het nieuwe raadslid legt de eed af.

Vervolgens komen de mondelinge vragen aan bod. Fractieleider Tie Roefs diende een mondelinge vraag over het op 1 februari 2023 goedgekeurde decreet op de regiovorming in, maar deze werd niet-ontvankelijk verklaard. De regiovorming zou de provincie niet aanbelangen. Begrijpen wie begrijpen kan! Een andere vraag vanuit de provincieraad betreft de Tiense watervelden. Dit is een project dat gericht is op het hergebruik van afvalwater van de suikerfabriek in Tienen en de aanleg van een zonnepanelenpark. Wanneer gevraagd wordt naar de onteigeningen van landbouwgrond, zegt gedeputeerde Schevenels dat er nog geen duidelijkheid bestaat omtrent het aantal hectaren landbouwgrond dat onteigend zal worden, aangezien het project ‘nog in de kinderschoenen staat’. Er hebben echter al enkele onteigeningen plaatsgevonden. Al snel wordt ook de link gemaakt met de mogelijke sluiting van de provinciale zwembaden: waarom wordt hier wel geld voor vrijgemaakt, maar niet voor het langer openhouden van de zwembaden?

Het eerste agendapunt, voorstel nr. 10, betreft enkele wijzigingen in het arbeidsreglement voor het niet-onderwijzend provinciepersoneel. Groen stemt voor en het voorstel wordt goedgekeurd.

Voorstellen nrs. 11 tot en met 15 betreffen respectievelijk de erkenningen van de islamitische geloofs-gemeenschappen te Diegem, Tienen en Zaventem, en de orthodoxe gemeenschappen te Zellik en Mechelen. De problematiek die in eerdere provincieraden reeds naar boven kwam, doet zich ook hier voor: de deputatie vraagt om een negatief advies, wegens een gebrek aan informatie. Om een positief advies te krijgen, moet een geloofsgemeenschap voldoen aan negen voorwaarden. Bij een groot aantal voorwaarden wordt er onvoldoende informatie gegeven om hier een voldoende gemotiveerd advies over uit te brengen. De doorstroming van informatie zou zowel bij Vlaanderen als bij de aanvragers zelf stokken. Uiteindelijk is de conclusie steeds hetzelfde: een negatief advies ter erkenning van de geloofsgemeenschap. En dat tot grote onvrede van de Groenfractie.

In het Bureau van 17 januari 2023 verklaarde fractievoorzitter Tie Roefs reeds: “Dit begint een karikaturale omvang aan te nemen. Het gaat weer om het zoveelste dossier waar we negatief zouden adviseren. Als we het niet weten, kunnen we ons beter onthouden”. Tie is heel erg vragende partij om aan Vlaanderen zelf de vraag te stellen om volledige én goed bestudeerde dossiers door te sturen, alvorens aan de provincie advies te vragen. De fractievoorzitter verklaart op de provincieraad dat Groen zich zal onthouden bij alle stemmingen over de erkenningen. In dubio abstine.

Voorstel nr. 16 behandelt het sluiten van een raamovereenkomst in verband met het leveren van spraaktelefonie via SIP trunking en integratie met Microsoft teams-bellen voor het provinciebestuur van Vlaams-Brabant. Dit is een manier om veilig bellen via het internet mogelijk te maken. Groen stemt voor en het voorstel wordt unaniem goedgekeurd.

Voorstel nr. 17 gaat om de overheidsopdracht inzake de aankoop en levering van audiovisueel materiaal voor de uitleendienst van het provinciebestuur. Het betreft het bestek, de voorwaarden en de wijze van gunnen van de overheidsopdracht. Groen stemt voor en het voorstel wordt goedgekeurd.

Voorstel nr. 18 betreft het provinciaal reglement inzake waterpreventie. In 2017, tijdens de vorige legislatuur, werd het idee om subsidies toe te kennen voor preventieve maatregelen tegen wateroverlast voorgelegd door o.a. fractieleider Tie Roefs (toenmalig gedeputeerde). Na het uitrollen van een proefproject in enkele gemeenten hieromtrent, zullen de maatregelen ook verder worden uitgebreid. Tie polst naar de budgettering rond deze subsidies. De deputatie voorzag 134 000 euro. Er wordt verwacht dat de betrokken gesubsidieerden zelf 40% van de kosten op zich nemen met een plafond van 7500 euro per ingreep. De lokale overheden kunnen deze ‘eigen bijdrage’ hoger leggen. Bovendien gaat het om een getrapt systeem. De subsidies zullen pas kunnen worden ingezet afhankelijk van wat de gemeentes zelf al hebben geïmplementeerd via een hemelwater- en droogteplan.

Voorstel nr. 19 gaat over een overeenkomst met de gemeente Asse over het gebruik van het voetbalveld door het PIVO (het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding). Dit voorstel werd behandeld in de raadscommissie ‘regionaal beleid’ op 21 maart 2023. Groen stemt voor en het voorstel wordt goedgekeurd. Voorstel nr. 20 gaat over de aankoop van een provinciaal perceel in Beersel door de gemeente Beersel zelf. Dit voorstel werd besproken in de raadscommissie ‘infrastructuur’ op 14 maart 2023. Groen stemt voor en het voorstel wordt goedgekeurd.

Voorstel nrs. 21 en 23 betreffen de aanstelling van nieuwe provinciale vertegenwoordigers in het bestuursorgaan van de Erfgoedstichting Vlaams-Brabant (SON), in Voka-Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant en de raad van bestuur van de POM Vlaams-Brabant en ten slotte in de algemene vergadering van Toerisme Vlaams-Brabant. Groen stemt telkens voor en alle vertegenwoordigers worden aangesteld.

De volgende provincieraad vindt plaats op 2 mei 2023.