Verslag provincieraden 30 mei en 20 juni 2023

22 Augustus 2023

Verslag provincieraden 30 mei en 20 juni 2023

Aan het begin van de zomer 2023 vonden er twee provincieraden plaats te Leuven, met name op 30 mei en op 20 juni 2023. Hier kan u het geïntegreerde verslag van deze provincieraden terugvinden.

Aan het begin van de zomer vonden er twee provincieraden plaats te Leuven, met name op 30 mei en op 20 juni 2023. Hier kan u het geïntegreerde verslag van deze provincieraden terugvinden. Om de leesbaarheid van het verslag te bevorderen zal niet elk agendapunt individueel worden gesproken, zoals gewoonlijk wel het geval is. Eerder zal u een overzicht krijgen van de meest belangrijke en interessante voorstellen en tussenkomsten die aan bod kwamen. Indien u geïnteresseerd bent in de verdere discussies, kan u deze vinden in het integrale videoverslag van de Vlaams-Brabantse provincieraad op YouTube.

Provincieraad van 30 mei

De provincieraad van 30 mei 2023 start met het, ondertussen bekende, ‘vragenuurtje’. Een raadslid stelt de deputatie een vraag over de erkenning van de Brabantse Wouden als nationaal landschapspark. Hier wordt later, alsook in volgende provincieraden, op teruggekomen.

Voorstellen nrs. 35 tot 37 betreffen de adviezen voor de jaarrekeningen van de Islamitische gemeenschappen ‘Al Ihsaan’ en ‘Beraat’ en de Orthodoxe parochie ‘Heilige Apostel en Evangelist Mattheos’. Deze jaarrekeningen werden eerder behandeld in het bureau op 9 mei. Groen stemde voor de positieve adviezen en de voorstellen werden goedgekeurd.

Groen stemt voor voorstel nr. 40 dat een overheidsopdracht uitschrijft voor de toekomstige fietslease voor personeelsleden van het provinciebestuur. In voorstel nr. 41 wordt ook een overheidsopdracht uitgeschreven, deze keer voor het aanleggen van een fietspad in het provinciedomein van Kessel-Lo. Groen stemde voor. Beide voorstellen worden goedgekeurd. Voorstel nr. 42 betreft eveneens werken aan een provinciaal domein. De atletiekpiste in Huizingen is immers aan renovatie toe, maar daar moet het voor Groen niet stoppen. Provincieraadslid Finke Jacobs licht toe: “Het is broodnodig dat de piste wordt vernieuwd, maar ook de kleedkamers zijn aan vernieuwing toe. Goede infrastructuur is van belang om goede atleten af te leveren”.

Voorstel nr. 44 betreft de aanstelling van provinciale vertegenwoordiging in het Vlaams Management Comité, de Lokale ActieGroep (LAG) en de algemene vergadering van de leadergebieden Hageland+ en Pajottenland+. Telkens worden twee effectieve en twee plaatsvervangende vertegenwoordigers aangesteld. Dit gebeurt via een geheime stemming. Voorstel nr. 45 betreft de aanstelling van provinciale vertegenwoordiging in vzw ‘de Rand’. Groen onthoudt zich tweemaal bij de stemming van de laatste artikelen uit deze voorstellen. Deze bepalen dat de provinciale vertegenwoordigers worden aangewezen tot de eerstvolgende AV na ingang van de nieuwe legislatuur en in ieder geval tot een plaatsvervanger aangewezen is. Groen heeft zelf geen kandidaten voorgesteld. Fractievoorzitter Tie Roefs legt uit: “We hadden wel degelijk een mail ontvangen met een verzoek kandidaturen in te dienen, maar voor de schone schijn hoeven we het niet te doen. We zijn ondertussen een kwartier mensen aan het aanduiden, terwijl we al wisten dat kandidaten uit de oppositie geen kans zouden maken”. Tie verwijst naar het debat dat begin januari 2022 gevoerd werd over het mee opnemen van verantwoordelijkheid door de oppositie. Dit gebeurde naar aanleiding van een opmerking van de gouverneur over het gebrek aan vertegenwoordiging van de oppositie in de besturen van Leuven. Daar is ondertussen wél verandering in gekomen.

Voorstel nr. 48 ijvert voor een totaalverbod op roken in de provinciale domeinen en werd ingediend door Groen-raadslid Finke Jacobs. “De doelstelling is duidelijk: het aantal rokers naar beneden brengen. De eerste stap is voorkomen dat kinderen niet beginnen met roken. Zien roken doet roken. Vandaar het belang van het creëren van rookvrije ruimtes,” verduidelijkt Finke. Daarnaast benadrukt hij een tweede voordeel, namelijk een vermindering van de hoeveelheid afval in de vorm van sigarettenpeuken. In Oost-Vlaanderen legde Open VLD hetzelfde voorstel op tafel. Dit werd vervolgens goedgekeurd door brede provincieraad, ook NV-A en CD&V (de drie meerderheidspartijen in de provincieraad van Vlaams-Brabant, nvdr.). Finke vraagt om een principieel akkoord voor een rookverbod in de provinciale recreatiedomeinen, na een eerste analyse van de haalbaarheid. Over deze haalbaarheid zal dan worden gerapporteerd in september. “Hopelijk is de gehele provincieraad dit voorstel genegen, net zoals in Oost-Vlaanderen,” sluit Finke zijn initieel betoog af.

De deputatie reageert dat er momenteel geen echt rookverbod geldt in de provinciedomeinen. Wel wordt er vriendelijk gevraagd dit niet te doen. Finke antwoordt dat hij voor een strengere aanpak pleit, weliswaar na een evaluatie van de haalbaarheid ervan. Hij stelt voor dat in een raadscommissie te bespreken met de domeinbeheerders. Finkes voorstel vindt steun bij de oppositiepartijen UF en Vooruit. Tie reageert op de kritiek van Vlaams Belang dat een rookverbod een inperking van de vrijheid zou betekenen: “Waar de individuele vrijheid van de ander begint, daar eindigt de eigen individuele vrijheid. Dat is mijn overtuiging als persoon én als ecologiste”.

De meerderheid stelt een amendement voor op Finkes voorstel, waarbij de principiële keuze voor een rookverbod wegvalt. In het amendement geeft de provincieraad deputatie de opdracht een analyse uit te voeren over het rookverbod, indien blijkt dat huidig systeem onvoldoende ontradend is, kan een rookverbod overwogen worden. Finke Jacobs reageert dat Groen het amendement betreurt. Fractieleider Tie Roefs treedt hem bij: “Wij beklagen dat er geen principiële keuze wordt gemaakt voor een rookverbod. Als dit wel zo was, hadden we als verenigde provincieraad naar voren kunnen treden. Het gaat hier eigenlijk over de pluimen en niet over de inhoud”. Groen (gesteund door Vooruit) stemt tegen het amendement. Desalniettemin wordt het amendement goedgekeurd.

Provincieraad 20 juni 2023

De provincieraad van 20 juni 2023 opent met het, ondertussen bekende, ‘vragenuurtje’. Tie bijt de spits af met twee mondelinge vragen. De eerste mondelinge vraag gaat over praktijktesten inzake discriminatie op de woningmarkt. De stad Leuven bereidt een sensibiliseringcampagne voor rond antidiscriminatie, aangezien eerdere testen bevestigden dat er wel degelijk wordt gediscrimineerd. Tie benadrukt dat praktijktesten wereldwijd hun waarde hebben bewezen om discriminatie aan het licht te brengen. Vandaar de vraag of er nog andere Vlaams-Brabantse gemeenten reeds aan de slag zijn gegaan met discriminatietesten. Daarnaast vraagt ze of de provincie bereid is hierin een coördinerende rol op te nemen. De Vlaamse regering is namelijk van zins lokale besturen (in combinatie met kennisinstellingen) te financieren. De deputatie antwoordt dat praktijktesten wat hen betreft een lokale aangelegenheid zijn, met ondersteuning vanuit de Vlaamse overheid en het Vlaams mensenrechteninstituut. Momenteel zijn er geen acties voorzien op provinciaal niveau om dit op te nemen in het beleid.

De tweede mondelinge vraag, ook uitgaande van Groen, polst naar de mogelijkheden omtrent zwemmen in open water. Tie stelt dat het draagvlak voor zwemmen in open water toeneemt, zowel in de politiek als bij de burgers in Vlaanderen. Elke Vlaming zou op fietsafstand moeten kunnen genieten van zwemwater. Haar vraag luidt als volgt: welke zwemwaters (anders dan die in de provinciale domeinen) ziet de provincie als mogelijkheden, waar waar onze inwoners met een gerust hart, maar zonder te veel regels, een frisse duik kunnen nemen? Deputatie antwoordt dat zwemmen in rivieren verboden is omdat de veiligheid ervan niet gegarandeerd kan worden. Er wordt verwezen naar de waterkwaliteit, mogelijke temperatuurschommelingen en de (on)diepte van het water. De Vlaamse Milieumaatschappij en de Vlaamse Waterweg duiden zwemlocaties in open water aan. De Groen-fractieleider reageert dat het ontwerpdecreet van minister Demir goedgekeurd werd. Dit ontwerpdecreet vereenvoudigt de regels om lokale besturen zwemzones te laten aanduiden. Als bijkomende vraag stelt Tie wie deze lokale besturen precies zijn. Ze had deze vraag ingediend als mondelinge vraag, maar deze werd onontvankelijk verklaard, omdat ‘het de provincie niet zou aanbelangen’. “De Brabanders kijken naar ons als het op zwemmen aankomt, we moeten er als provincie ook mee bezig zijn,” sluit ze af.

Voorstel nr. 58 betreft een dienstenopdracht voor het afsluiten van autoverzekeringen voor het provinciebestuur van Vlaams-Brabant. Fractieleider Tie Roefs merkt op dat Groen reeds in het verleden pleitte voor meer deelwagens en stelt zich de vraag of er geen andere mogelijkheden zijn in hoe de provincie zich verplaatst. Het voorstel wordt unaniem goedgekeurd.

Voorstel nr. 59 behelst de overheidsopdracht voor het aanstellen van een ontwerper voor het openleggen van de Molenbeek, waar het bouwen van een waterspeellandschap aan gekoppeld zal worden, in het provinciedomein te Huizingen. Groen-fractielid Noor Mousaïd vraagt of de provincieraad ook nadien nog op de hoogte gehouden zal worden van de ontwerpen en het project. De deputatie antwoordt dat het ontwerp in de raadscommissie infrastructuur besproken zal worden. Finke Jacobs bemerkt dat het belangrijk blijft om voldoende activiteiten te behouden in Huizingen: “Het zwembad is al gesloten. Indien nog meer activiteiten verdwijnen, wordt het domein misschien minder interessant”. Groen stemt voor en het voorstel wordt goedgekeurd.

Vervolgens ligt, in voorstel nr. 64, het ontwerp van de ruimtelijke herinrichting van de Ring rond Brussel (R0 deel Noord) voor. De provincie wordt geacht hierover een advies te geven. Tie komt terug op een punt dat ze ook maakte bij het eerste agendapunt van deze raad, namelijk voorstel nr. 51 (de goedkeuring van de jaarrekening van 2022). Tie merkt op dat telkens ze de toekomst van de provincie wil aankaarten, dit wordt gezien als een onderwerp dat buiten de bevoegdheid van de provincie valt. “Er is schijnbaar toch een verschil tussen bevoegdheid voor iets en het mandaat het erover te hebben,” zegt Tie, “We zijn bijvoorbeeld niet bevoegd voor het afschaffen van de provincies, maar we hebben toch het recht ons erover uit te spreken? Nu zijn we zelfs gevraagd om een advies uitspreken over een gewestelijke materie. We zijn niet bevoegd, maar we zijn er wel mee bezig”. Groen onthoudt zich bij de stemming. Fractielid Luka Augustijns licht toe dat het ruimtelijk uitvoeringsplan nog onvoldoende de modale shift maakt: het plan gaat nog te veel uit van ‘Koning Auto’. Daarnaast sluit Groen zich aan bij de vraag van de deputatie om open ruimte te vrijwaren, maar moet besluiten dat deze vraag niet sterk genoeg naar voren kwam in het positieve advies.

De raad van 20 juni sluit af met een tussenkomst vanuit de oppositie, interpellatie nr. 67. De Vooruitfractie uit haar ongenoegen over de wijze waarop omgesprongen werd met de rechten van de provincieraadsleden bij de kandidatuurstelling voor de erkenning van het project ‘Brabantse Wouden’. Door toevoegingen van de deputatie na de bespreking op de provincieraad, werd de raad buiten spel gezet. Bovendien zorgen de toevoegingen vanuit de deputatie voor een volledige uitholling van de beslissing die werd genomen op de provincieraad van 2 mei 2023. Het zogenoemde ‘masterplan’ zou bijvoorbeeld geen beslist beleid, noch verplichtingen inhouden. Groen sluit zich aan bij deze interpellatie en bekommernissen. Zo zegt Tie Roefs: “We ondersteunen het idee van de Brabantse Wouden al sinds dag één, maar als we de machten laten spelen, is de kans groot dat het gehypothekeerd zal worden. De tussenkomst van de deputatie, zonder het betrekken van de provincieraad, doet ons ons hart vasthouden”.

De volgende provincieraad gaat door op 19 september 2023.